Litt nærmere for Kiwi

Statens Vegvesen er på gli i saken om ny Kiwi-butikk ved Kystvakta på Sortland. Kommunen har lenge vært positiv, men det er fortsatt en del forhold som må avklares først.

Syv måneder har nå gått siden første vedtak ble gjort om ny Kiwi ved Kystvaktbasen. Utbygger er utålmodig, men fortsatt er det en del avklaringer som må gjøres før det åpnes butikk (foto: ideskisse). 

Før en ny Kiwi-butikk kan åpnes må krysset ved bensinstasjonen Cirkle-K justeres litt. Dette har nå Statens Vegvesen sagt at de selv skal bekoste og utføre. Det løser ett av problemene for en slik etablering, som kommer i de gamle lokalene til Nord-norsk Engros.

Krysset ved Esso må imidlertid utbygger selv ordne. Her må det anlegges skikkelige fortau på begge sider og det må inn en trafikkøy midt i kjørebanen, for å skille trafikken bedre. Statens Vegvesen er imidlertid positiv til dette også, når det gjelder godkjenning.

Sortland kommune har fått saken til ny behandling etter at Statens Vegvesen i første runde la inn klage, da politikerne hadde åpnet for å la en ny Kiwi slippe inn i de gamle lagerlokalene. Vegvesenet fryktet for trafikksikkerheten i området.

Sortland kommune gav grønt lys for 7 måneder siden, og siden har det skjedd lite. Etter at utbygger igjen tok saken opp med Statens Vegvesen har det vært holdt møter og man ser ut til å være kommet nærmere en løsning.

Sortland formannskap behandler saken igjen nå og vil enda en gang være positiv. Det gis dispensasjon fra Byplanen og den gamle reguleringsplanen. Likevel er det en del vilkår som må oppfylles, som blir opp til utbygger å gjennomføre. Blant annet må alle aktuelle planer og søknader komme i riktig rekkefølge, før endelig vedtak fattes.

Dessuten må altså krysset ved Esso må utvides i bredden og kanaliseres med venstrefelt og høyrefelt, rabatter med mer. Krysset skal opparbeides i tråd med Statens Vegvesens vegnormal og i samsvar med gjeldende reguleringsplan for krysset.

Fortauenden ved Esso videreføres og trekkes ned i Havnegata jf. gjeldende reguleringsplan. Fortauet på sørsiden av krysset og videre sørover langs fylkesveien kreves ikke, med unntak av tilknytningen ved kryssingspunktet over Havnegata.

Et helt annet spørsmål er hvem som skal betale for vegutbedringene som nå må komme. Utbygger og eier av lokalene etter Nord-norsk Engros er Alv B. Steiro & Sønn. Krysset ved Esso vil imidlertid bli brukt av flere andre bedrifter. Blant annet skal BiliNord snart i gang med bygging av sin nye bilforretning bak Esso.

I havneområdet er det mange bedrifter som bruker både krysset ved Esso og ved Crikle-K. Vesteraalens Hermetikk, CTG-Eimship og Alsvåg Plater er blant disse, pluss flere transportører i havna. Sortland kommune er ellers en av de største grunneierne i havneområdet.

På denne bakgrunn mener utbygger nå at alle må delta i et spleiselag for å bygge ut de to kryssene her, slik Statens Vegvesen krever. Utbygger har derfor bedt Sortland kommune om å se på en kostnadsfordeling. Det skal jo også utarbeides en ny felles reguleringsplan for området, som får stor betydning for fremtidig utvikling her.