Lite plass i sykehjem

Sortland har akutt mangel på sykehjemsplasser. Helsesjefen vil fremskynde åpning av 6 plasser ved Håløygtunet sykehjem, for pasienter med demens, noe som vil koste 1,3 millioner.

Helsesjef Sture Jacobsen ønsker å ta i bruk 6 nye plasser for demente i Sortland allerede om et par måneder, for å avhjelpe en nærmest akutt situasjon i Sortland.

Debatten raste etter at Sortlands politikere vedtok å legge ned 7 plasser ved Håløygtunet sykehjem i 2015. Senere har man diskutert hvordan nye plasser skal opprettes midlertidig, mens man venter på et helt nytt sykehjem. I høst ble det vedtatt å øke drifta ved Håløygtunet sykehjem med 4 plasser fra 1. september 2017, samt gjøre 2 midlertidige om til faste plasser. Dette skulle gjøres ved å ta i bruk 6 plasser i nabobygget, kalt Avlastningsboligen.

Nå viser det seg at man ikke kan vente så lenge på nye plasser. Behovet er nærmest akutt.

-Sortland kommune er inne i en meget vanskelig periode kapasitetsmessig på omsorgsområdet. Det er for mange langtidspasienter som opptar korttidsplasser, det er for mange pasienter som defineres som utskrivningsklare på sykehuset og det er for mange personer med demens som er hjemmeboende og som skulle hatt et tilbud i institusjon, i alle fall avlastningstilbud.

Personer med demens som ikke får et rett tilbud i tide har det ikke bra. I tillegg er det slik at for sent tilbud rammer de pårørende i stor grad. Derfor anses en framskyndet åpning av 6 nye plasser ved Håløygtunet som et godt tiltak i folkehelsesammenheng.

Konsekvensen av dette er at det snarest må opprettes flere institusjonsplasser. En netto økning på 4 plasser fra 1. mai er ikke mye, men det er det som er mulig å få til nå og det vil avhjelpe situasjonen brukbart, skriver helsesjef Sture Jacobsen i en saksutredning nå til Sortland formannskap.

Rådmann Randi Gregersen slutter seg til dette og anbefaler at 6 institusjonsplasser for personer med demens åpnes fra 1.mai og ikke 1.september som tidligere vedtatt. Kostnader knyttet til framskyndet åpning dekkes fortrinnsvis innenfor budsjettet til Helse og omsorg, mener rådmannen, men saken legges også frem for kommunestyret i årets andre budsjettregulering. Saken kommer først opp i formannskapet nå på torsdag.

-Ut over vinteren 2017 har behovet for sykehjemsplasser for personer med demens øket mye, forteller helsesjef Sture Jacobsen. Situasjonen i midten av mars måned er at det på 18 korttidsplasser på «Kårstua» ligger 14 pasienter som har fått vedtak om langtidsplass. 7 av disse har behov for plass tilpasset for personer med demens. En rapport fra demensteamet i kommunen viser at det i tillegg er 8 personer som i dag bor hjemme med snarlig behov for plass i demensavdeling, i alle fall som avlastning.

Ytterligere 3 yngre personer har behov for et større omsorgsnivå enn de har i dag uten at det for øyeblikket kan regnes som akutt. Samlet sett representerer dette et uvanlig stort gap mellom tilgjengelige institusjonsplasser og dokumentert behov. Både i 2015 og 2016 hadde Sortland et betydelig antall døgn med «overliggere» på sykehuset. I januar og februar 2017 har Sortland kommune 17 døgn med utskrivningsklare pasienter. Dette er et alt for høyt tall og situasjonen påfører kommunen unødvendige utgifter samtidig som det påfører sykehuset unødvendig belastning og opptak av kapasitet som skal brukes til pasienter med behov for behandling.

Hva som er årsaken til at denne situasjonen er oppstått i vinter er litt uklart. Helsesjefen mener det ikke kan pekes på en klar årsak, men at det er flere forhold som spiller inn.

-Det har vært en en stor endring i holdningen både hos de demente og deres pårørendes i forhold til sykdommen. Det er ikke lenger slik at demens holdes skjult. Etter TV-aksjonen i 2015 ble det en merkbar endring. Det er bra at det er slik, men det har også utfordret kommunens evne til å framskrive behov for denne type tjenester, sier helsesjefen.

Da 7 plasser ved Håløygtunet ble lagt ned ble samtidig mange ansatte omplassert til andre tjenestesteder i kommunen. Det medførte at kompetanse oppbygd gjennom mange år forsvant. Det må nå startes oppbygging av kompetansen og gjenoppbygging av det gode tilbudet som Håløygtunet har stått for. Det vil ikke være mulig å få dette fullverdig opp å gå fort, men det vil sannsynligvis være forsvarlig å åpne så snart en har tilstrekkelig personell på plass.