Lederne gikk i varslersaken

Varslersaken på teknisk etat i Sortland kommune førte til hektisk møteaktivitet i fjor. Fagforeningene mente arbeidsmiljøet var dårlig og sendte klage direkte til ordfører Grete Ellingsen. Nå er det tid for oppsummering og mye kritikk rettes mot de lederne som er sluttet.

SkilleLossius

Kommunalsjef Merethe Skille og rådmann Rolf M. Lossius sluttet i fjor, mye på bakgrunn av varslersaken (foto: Sortland kommune).

Først sa kommunalsjef (teknisk sjef) Merethe Skille opp og sluttet formelt i august. Rådmann Rolf M. Lossius bad like etter om avklaring på ny åremålsavtale, og her var svaret negativt. Dermed ble han tatt ut av rådmannsjobben. I tillegg til disse to sluttet også enhetslederen på teknisk etat. Dermed er alle de 3 lederne ute, som var grunnlaget for kritikken fra fagforeningene. Nye sjefer er ikke på plass ennå, og saken er satt på hold inntil videre.

Kommunestyret i Sortland behandlet en rapport om dette i sitt møte torsdag. Dokumentene gav da en inngående oppsummering av hva som er skjedd på det formelle plan, og her beskrives blant annet hele 21 møter som ble holdt i 2015 om denne saken. Nåværende ordfører, Tove Mette Bjørkmo, HR-sjef (personalsjef) Brita Kleivan og hovedverneombud Johnny Torgersen skriver i sin rapport at man mener arbeidsmiljøet på teknisk nå er OK. Det ble bekreftet under kommunestyremøtet både av Silvia Ovik og Christoffer Ellingsen. -Har vi noe å lære av denne saken, spurte Ellingsen, uten å gi noe konkret svar selv. Og debatten uteble helt. Ingen ville diskutere dette.

Hva denne varslersaken bunner i er litt uklart for utenforstående, men det er åpenbart en strid om arbeidsoppgaver, hvordan disse skal løses og hvem som skal styre arbeidet rent faglig. Det har ikke vært snakk om trakassering av enkeltpersoner. KS sine advokater peker i sine kommentarer direkte på rådmann Rolf M. Lossius og kommunalsjef Merethe Skille. Man skriver nokså diplomatisk at «dialogen har vært utfordrende» mellom rådmann, kommunalsjef og enhetsleder. (Hvordan dette kan oversettes til normalt språk er litt uvisst, men trolig mener man at det har vært «krangling».)

KS foreslo opprinnelig at rådmann skulle beklage sin uttrykte mistillit og at kommuneadvokat skulle trekkes inn for å avklare roller. Fra fagorganisasjonene ble det nærmest et absolutt krav at rådmannen skulle komme med en unnskyldning. Det skjedde aldri, for rådmannen sluttet. Dermed var de to mest sentrale lederne ute og situasjonen roet seg. I rapporten påpeker KS sin advokater litt syrlig at «kommunen må sikre at lederne har kompetanse i møtekultur og håndtering av personalsaker».

Fortsatt har ikke Sortland kommune tilsatt verken ny rådmann eller kommunalsjef for teknisk. Når disse er på plass blir faktisk denne varslersaken tatt opp igjen, ved at man da tar noen møter for å bli enige om videre regler og rutiner for saksbehandling i framtida.