Lar seg ikke stoppe

Politikerne i Sortland viser igjen at man ikke lar seg overstyre av saksbehandlere hos fylkesmannen i Bodø eller Trondheim. Steinbruddet på Kringelen får dermed fortsette som før.

Ingen grunn til å stanse steinknuserne på Kringelhøgda, slo Sortlands politikere fast for femte eller sjette gang. Bulldozerlaget kan dermed fortsette jobben her.

Saken om fortsatt drift eller stans i masseuttaket på Kringelhøgda har gått i månedsvis som en runddans mellom kommunen, Sametinget og flere fylkesmenn. Da saken torsdag igjen var på bordet til Sortlands politikere ble det bred enighet om å lytte til råd fra advokat og politiker Oddmund Enoksen (SV).

Det ble dermed  enighet mellom Høyre, Frp, Ap og Sp om et felles forslag, som så ble vedtatt. Kun Christoffer Ellingsen fra Rødt ville ikke stemme for. Vedtaket lyder på at Sortland kommune opphever sitt tidligere vedtak om å gi midlertidig dispensasjon fra kravet om reguleringsplan i arealplanen av 2005.

Kravet om reguleringsplan har ikke rettsvirkning for Kringelen massetak ettersom massetaket var etablert og i drift før arealplanen ble vedtatt. Når reguleringskravet ikke gjelder, er det heller ikke nødvendig med noen dispensasjon for å kunne fortsette driften av massetaket, slår man nå fast.

Begrunnelsen for å gå inn for dette vedtaket er at bruk av arealet vil uansett bli avklart gjennom mekling mellom Sortland kommune og Kommunaldepartementet, ettersom store deler av den nye arealplanen for Hinnøya blir sendt til Oslo for avgjørelse.​

Det var Beate Bøe Nilsen (H) som tok ordet i formannskapet og fremmet forslaget som senere fikk flertall. Hun fulgte opp et avisinnlegg som Oddmund Enoksen nylig skrev, der han påpeker at steinbruddet slett ikke trenger noen dispensasjon.

-Det er på tide å parkere denne saken nå, sa Beate Bøe Nilsen. Hun påpekte at den kanskje ender opp som «advokatmat», ettersom det her er flere kompliserte juridiske spørsmål, men at politikerne ikke bør presse frem en rettslig behandling. Ved å oppheve forrige vedtak om «dispensasjon fra kravet om reguleringsplan», så vil det ikke være noe anke videre på.

Rådmann Randi Gregersen hadde egentlig anbefalt politikerne å sende saken ut på ny høring, og dermed kjøre en ny runde. Det ville ikke politikerne.

Det har vært i drift på Kringelen i mer enn 40 år og massetaket har konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Den forrige arealplanen ble vedtatt i 2005 og da hadde allerede masseuttaket vært i drift lenge.

Nye vedtak kan normalt ikke gis tilbakevirkende kraft og driften kunne derfor fortsette. At det så senere kom krav om å lage en reguleringsplan vil kun gjelde for utvidelse av anlegget. Det har så langt ikke vært aktuelt.

Spørsmålet nå er om fylkesmannen i Trøndelag, fylkesmannen i Nordland og Sametinget vil godta det nye vedtaket fra Sortlands politikere, eller om det blir en ny runde med anker og saksbehandling.

Politikerne i Sortland mener driften på Kringelhøgda er svært viktig av flere grunner. Steinmassene herfra bruke til bygging av ny gang- og sykkelveg fra Holmen til Maurnes, pluss fornyelse og utvidelse av fylkesveien på samme strekning. Dette er det eneste steinbruddet i området.