Kutter i skattenivået

I dag kom det konkrete forslaget om «lakseskatt», som har vært mye debattert den senere tid. Regjeringen har moderert seg litt og foreslår å sette skattesatsen til 35 prosent.

Bruken av norske fjorder til oppdrett skal beskattes mer (arkivfoto).

Inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023.

Fra 2024 tar man sikte på å opprette et uavhengig prisråd.

Et bunnfradrag på 70 millioner kroner innebærer at bare selskaper med betydelige overskudd vil betale grunnrenteskatt.

Halvparten av inntektene vil gå til kommunesektoren.

Vertskommunene vil komme bedre ut i det nye forslaget.

Skatten får tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1. januar 2023.

Forslaget innebærer at vertskommuner og fylker kommer bedre ut samlet sett enn i dag.

Det skjer ved at produksjonsavgiften økes betydelig, til 90 øre per kilo.

Kommunesektorens andel av auksjonsinntektene økes fra 40 til 55 prosent.

For å sikre at hele havbruksregionen skal sitte igjen med mer enn i dag, foreslår regjeringen at fylkesandelen i Havbruksfondet økes fra 12,5 til 20 prosent.

Ekstrabevilgninger til kommunesektoren skal sørge for at kommunesektoren samlet får halvparten av bruttoinntektene.

– Det har vært helt sentralt å sikre at vertskommunene skal sitte igjen med mer inntekter, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP).

Penger som kan brukes på skole, eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester for innbyggerne sine.

– Minst halvparten av inntektene som kommer inn, skal tilbake til kommunesektoren.

Det er et mål for oss at de som stiller fjordene til disposisjon for oppdrettere, kommer bedre ut enn de gjør med dagens ordning, sier Vedum.

Regjeringen vil fremme forslaget om grunnrenteskatt på havbruk for Kongen i statsråd senere i dag, og proposisjonen vil deretter bli lagt frem for Stortinget.

For investeringer som er gjennomført før 1. januar 2023, gis det fradrag gjennom avskrivninger av gjenstående skattemessige verdier.

Det gis ikke fradrag for verdien av matfisktillatelser, men det gis et sjablongfradrag i inntekt for tillatelser kjøpt på auksjon i 2018/2020 og tildelt ved fastpris i 2020.

Fradraget settes til 40 prosent av faktisk innbetalt vederlag til staten fordelt over fem år, og er en endring fra høringsforslaget.