Kortere veg til Evenes

Planene for Hålogalandsvegen begynner å ta form og Statens Vegvesen vil bygge 7 nye tunneler mellom Sortland og Evenes. Det betyr mye kortere kjøretid fra Vesterålen til storflyplassen.

Vesterålen berøres ikke direkte av de nye vegplanene og første store inngrep blir i Kvæfjorden, der det kommer en ny tunnel på halvannen kilometer. Bildet her er en skjermkopi fra informasjonsvideoen til Statens Vegvesen, der vi ser innover mot Gullesfjordbotn.

Statens vegvesen er i gang med å planlegge det hittil største vegprosjektet i regionen, Hålogalandsvegen. Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi bedre forutsetninger for næringslivet og regional utvikling. Planarbeidet gjennomføres som en statlig reguleringsplan. Nå legges planen ut på høring, og alle som ønsker å komme med innspill til høringsforslaget må gjøre dette innen 10. februar 2017.

Vegen går altså fra Vesterålen til Evenes og dermed er det kun deler av Sortland som blir berørt. Her kommer imidlertid ingen store inngrep og det eneste man eventuelt vil merke blir kanskje litt bedre standard når oppgraderingen er ferdig. Fra krysset i Langvassbukt og videre mot Evenes, blir det imidlertid mye som skjer.

Det viktigste her blir ny 10 km lang tunnel fra Kanstadfjorden til Fiskfjorden og en ny 6 km lang tunnel videre fra Fiskfjorden til Kongsvik. Dermed kutter man vesentlig inn på denne strekningen. Også etter Kongsvik kommer det 4 flere tunneler, frem til bua over Tjeldsundet. Brua skal være som i dag. Også frem til harstad kommer nye tunneler.

– Dette er en av Norges aller største reguleringsplaner og planarbeidet har gått meget raskt. Ved å bruke statlig plan har vi kunnet jobbe veldig effektivt og vi har mer enn halvert planleggingstiden, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord. Forslaget til reguleringsplan er nå lagt ut til offentlig ettersyn, og skal gjennom en omfattende høringsrunde før det kan fattes et eventuelt vedtak. – Når vi etter hvert har fått en vedtatt reguleringsplan på plass, er det viktig å få på plass en finansiering av prosjektet, sier Naimak.

Reguleringsplanen kan berøre grunneieres interesser i planområdet, eventuelt som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet. Våre opplysninger om grunneiere som berøres av prosjektet er hentet fra kommunes digitale eiendomskartverk og grunnboka. Vi tar forbehold om at navn og adresse på eier kan være feil. Alle grunneiere som blir direkte berørt av planforslaget er tilskrevet i et eget brev. Hvis du som er berørt grunneier ikke har fått brevet, er det viktig at du tar kontakt med oss så raskt som mulig.

I forbindelse med høringen arrangerer vi en rekke folkemøter hvor vi informerer om planforslaget og vegen videre og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill. Vi inviterer også til åpne kontordager, der dere kan møte planleggerne og diskutere eventuelle saker.

Allerede 3. januar starter Vegvesenet med første info-møte og det blir i Kulturfabrikken på Sortland. Dagen etter blir det kontordag i rådhuset, der folk kan komme og få konkrete svar om egne saker og eventuelt gi kommentarer.