Ikke rein på Kringelneset

-Vi har ikke sett rein på Kringelneset så langt tilbake vi kan huske, sier 4 grunneiere i området. Dette er siste innspill i debatten omkring grustaket der og hva som skal skje med dette i fremtiden.

rein-kringelneset

OBS: Bildet her er en fotomontasje! Grunneiere ved massetaket på Kringelhøgda hevder at man ikke har sett rein på Kringelneset, så langt man kan huske tilbake. Noen har bodd like ved i flere tiår, og hevder det ikke har vært rein her. Man har sett rein i området, men altså ikke på selve neset, der det omstridte arealet er.

Etter at Kringelneset ble tatt ut av Byplanen for Sortland, må området nå behandles i Arealplanen. AMK Eiendom as eier massetaket og vil bygge boliger på tomta når det er slutt på å ta ut stein. På grunn av protest og innsigelse fra reindriften ble dette spørsmålet utsatt da politikerne vedtok Byplanen.

Det er nå 4 grunneiere som har levert skriftlige erklæringer til Sortland kommune, om at man ikke har sett rein på Kringelneset, så lenge man kan huske. Arne Lotar Kringelen er den grunneieren som har eid halve neset og solgte til AMK Eiendom as. Har har bodd på Kringelen i mer enn 30 år og skriver at det ikke har vært sett rein på selve neset, men på begge sider av dette, altså nord og sør for neset.

Det samme forteller grunneierne Ove Nygård og Edon Hansen. Ove har bodd på Kringelen siden 1977 og Edon har bodd der siden 1960. I tillegg til disse skriver Are Høve at han heller ikke har sett rein, verken beitende eller trekkende, på selve Kringelneset, så langt tilbake som han kan huske.

Dette er de nærmeste naboene til massetaket på Krigelhøgda. Arne L. Kringelen og Are Høve er parter i saken, mens Ove Nygård og Edon Hansen er «gjenboere» og har sine hus et godt steinkast unna. Nå hevder altså alle 4 skriftlig at det ikke har vært rein der det nå er masseuttak og der AMK etterhvert planlegger et mindre boligfelt.

En tidligere uttalelse fra Kanstadfjord og vestre Hinnøy reinbeitedistrikt bekrefter delvis dette, da man sier at reinen skyr områder med menneskelig aktivitet. -Reinen har brukt Kringelneset bestandig, men reinen har unngått området når det har vært aktivitet i grustaket, skriver man i en uttalelse som ble gitt til Byplanen. Grustaket på Kringelen har vært i bruke gjennom en lang årrekke.

Saksbehandlerne av Arealplanen har så langt ikke ønsket å ta stilling til dette spørsmålet, da man bare skriver at det er massetak på Krigelneset og at videre bruk av området skal avgjøres i en senere reguleringsplan. Dermed skyves spørsmålet enda mer frem i tid, uten at det blir noen avgjørelse. Grunneierne ønsker imidlertid en avklaring nå, etter at saken ble tatt ut av Byplanen med begrunnelse at dette kunne avklares i Arealplanen.

I løpet av høsten kommer dette opp igjen. Merknadene til planen er nå kommet inn og kommunen skal nå gå igjennom disse. Det er Alpha Konsulent as ved Rolf M. Lossius som har sendt inn merknadene på vegne av AMK as. Lossius påpeker at alle saksdokument fra behandlingen i Byplanen skulle føres videre og tas med i Arealplanen, men dette har ikke skjedd. Flere ganger har det vært snakket om en avtale mellom kommunen og reindrifta, pluss avbøtende tiltak, men dette er aldri blitt konkretisert. Nå etterlyser man en avklaring i saken.

Lossius påpeker også at det synes som om det er gjort store endringer i «reinbeite-kartet», uten at dette er tatt opp med Sortland kommune. Tidligere var ikke Kringelneset merket som reinbeite, men det er det nå blitt på de siste kartene. Grunneierne stiller seg undrende til dette, ved at deres eiendommer nå plutselig er blitt offisielt reinbeite, uten at de er rådspurt eller varslet. Saken har heller ikke vært saksbehandlet i Sortland kommune.

-Kommunen har i praksis ikke et reelt alternativ, annet enn å etterkomme merknadene fra Sametinget, hevdes det hos administrasjonen i Sortland kommune. Lossius stiller spørsmålet om dette er riktig. Altså at Sametinget og reinbeitedistriktet selv kan endre kartene uten aksept hos andre parter.

Det hører med i dette bildet at Holmøy Maritime as ønsker å fylle videre ut ved den nye havna i Holmen. Her trenger man store mengder stein og fyllmasse. Firmaet har tidligere signalisert at man ser det som mest naturlig at dette kan hentes fra massetaket på Kringelen, ettersom dette ligger desidert nærmest av Sortlands godkjente massetak.