Ikke aktuelt å betale

Floken med Strandskog-krysset er ikke lett å løse. Statens vegvesen sier nå at det ikke er aktuelt for dem å betale noe som helst. Her mener man det er utbyggerne som har hele ansvaret.

Seksjonsleder Jan-Åge Karlsen i Statens vegvesen er krystallklar i sin melding til Sortland kommune, Coop og de andre butikkene på Strandskog. Dette har utbyggerne selv ansvaret for og verken Statens Vegvesen eller fylket vil betale (fotomontasje VNY/T. Rolland Vegvesenet).

Sortland kommune forsøkte nylig å skyve ansvaret for Strandskog-floken over på Statens vegvesen, ettersom det er de som har krevd nytt kryss og nye avkjøringer. Et brev til Vegvesenet påpekte at denne situasjonen har oppstått på grunn av innsigelse og pålegg fra Vegvesenet. Dermed mente kommunen at Nordland fylke, som eier vegen, og Statens vegvesen, som driver den, også må betale for omleggingene. Seksjonssjef for plan og forvaltning i Midtre Hålogaland, Jan-Åge Karlsen, har vurdert utspillet fra Sortland kommune, og kommer med et nedslående svar.

-Etablering av felles avkjørsel for Strandskog næringsområde har ikke sitt grunnlag i påbud fra regionvegkontoret, men i bestemmelser i reguleringsplan vedtatt av Sortland kommune. Det er ikke tvilsomt at kostnadene knyttet til realisering av reguleringsplanen må bæres av tiltakshaver selv, slå Karlsen fast.

-Med bakgrunn i ovennevnte avvises det at Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune har noen økonomiske forpliktelser knyttet til etablering av felles avkjørsel eller internvei for Strandskog næringsområde. Det er med andre ord tiltakshaver som må påta seg kostnadene for realisering av planen.

I tillegg er det tiltakshaver som har ansvaret for å inngå nødvendige avtaler med berørte eiendommer (Strandskog næringsområde), eller be kommunen gjennomføre nødvendig ekspropriasjon, slik at planen kan gjennomføres, påpeker seksjonsleder Karlsen.

Dermed er saken tilbake til start. Om Statens vegvesen og Nordland fylke nekter å betale, så blir det de private utbyggerne på Strandskog som må ta regninga. Her må trolig Sortland kommune også inn med et beløp for å løse saken. Det er trolig til sammen snakk om flere millioner for å bygge nye avkjøringer eller en ny veg langs sjøen.

Eneste lyspunkt i brevet fra seksjonsleder Jan-Åge Karlsen er at han åpner en liten mulighet for at Vegvesenet kan gi midlertidige dispensasjoner. -Statens vegvesen stiller seg positiv til å delta i et møte med Sortland kommune. Som grunnlag for møtet ber vi kommunen om å ta initiativet til å finne mulige midlertidige atkomstløsning(-er). I den forbindelse kan kommunen gjerne rådføre seg med undertegnede, sier seksjonsleder Karlsen.