Hundeloven endres

Hundeloven vil snart bli endret. Landbruksdepartementet legger nå ut endringer i loven og man ber om innspill. Båndtvang og pålagt avlivning er to tema som tas opp.

Mange har fått hund under korona. Bildet er av Poppy fra Sortland, som har egen insta-konto.

– Forslaget fremhever forebyggende virkemidler, og det foreslås endringer som skal sikre forutsigbarhet og likebehandling i forvaltningssakene.

Det er viktig at lovens innhold blir kjent, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Det foreslås blant annet et kompetansekrav, som betyr at hundeholderen skal ha nødvendig kunnskap om hundens behov, naturlige adferd og bruksområde.

Hundeholderen skal bruke denne kunnskapen til å forebygge at uheldige situasjoner eller skader oppstår mellom hund, mennesker og dyr.

Hundeloven skal altså fremme et trygt hundehold.

Departementet ønsker å høre to forslag når det gjelder kommunenes adgang til å fastsette utvidet båndtvang.

I det ene alternativet foreslås det at statsforvalteren skal godkjenne noen av forskriftene om lokal båndtvang.

Det er foreslått å tydeliggjøre og styrke politiets handlingsrom til å gripe inn på et tidligere tidspunkt og deretter bruke opptrappende virkemidler.

Det er foreslått nye virkemidler som for eksempel bruk av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Departementet ønsker å høre hvorvidt en hundeholder skal ha rett til å kreve innhenting av sakkyndig vurdering før politiet fatter vedtak om avlivning.

Dessuten hvilken kompetanse som i tilfelle skal kreves av de sakkyndige.

For avlivning som virkemiddel, foreslås det et konkret og objektivt vurderingsgrunnlag med tydelige begreper for å sikre en mer enhetlig tolkning av vilkårene.

Videre foreslås det å tydeliggjøre ved klarere begrepsbruk når det kan gjøres inngrep mot hund, for å avverge at hunden urettmessig jager eller angriper mennesker eller dyr.

For å sikre like muligheter uavhengig av hundeholderens økonomisk situasjon, er det foreslått en rimelighetsvurdering av hvor store kostnader som pålegges hundeholderen ved hundens opphold på kennel.

Det foreslås videre at staten dekker deler av hundeholderens utgifter til forvaring dersom hundeholderen vinner frem i retten.

Endringene i loven skal bidra til å forebygge at skader og ulemper relatert til hundehold oppstår, og gi økt likebehandling og forutsigbarhet.

De som ønsker å lese mer om dette finner info via Regjeringens nettsider.

Det er tre måneders høringsfrist. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill på regjeringen.no.