Hodepine om veivalg

Strandskog er i ferd med å bli en formidabel hodepine for Sortland kommune, der flere titalls millioner nå må på bordet i etterkant av Coop-utbyggingen. Kommunen må kanskje ta regninga.

Fareskilt med «35 millioner» finnes ikke, men dette er beløpet som ny veiløsning på Strandskog kan koste (arkivfoto/fotomontasje).

Politikerne i Sortland skal torsdag drøfte to saker om veier og avkjørsler på Strandskog. Den ene gjelder utkjøp av kravet omkring «Coop-eiendommen», der eierne av bygget har tilbudt Sortland kommune et ukjent beløp dersom de selv slipper å stå ved den opprinnelige avtalen om å betale fornyelse av Steirovei-krysset og busslomme på østsiden.

Denne saken blir drøftet for lukkede dører, og det er lite som er offentlig kjent om forhandlingene som har vært. Selskapet Sortland Handelseiendom As og Fazenda Utvikling As har bedt om å bli løst fra sine forpliktelser, ettersom den opprinnelige reguleringsplanen er umulig å gjennomføre.

Hvor mye selskapene har tilbudt Sortland kommune, for å kjøpe seg ut av «klemmen», er ikke kjent ennå. Et millionbeløp må trolig uansett på bordet her. Formannskapet i Sortland får vite mer om dette torsdag og kan da kanskje vedta å overta prosjektet selv.

Den andre saken som politikerne skal drøfte gjelder motsatt side av veien, der det er blitt vedtatt krav om nye avkjørsler for alle de fem bedriftene i Strandskog næringsområde ved sjøen (mellom Biltrend og Montér). Denne saken går for åpne dører.

Her jobbes det med en ny reguleringsplan i regi av kommunen, som en følge av av «Coop-planen» ikke kunne gjennomføres slik den ble vedtatt. Man har oppdaget at den gamle reguleringsplanen fra år 2000 ikke lenger har juridisk kraft, og det slår beina under «Coop-planen» også.

Kommunen ber grunneierne om å ta en del av regninga både for ny regulering og være med i et spleiselag for nye avkjøringer. Beløpet man her snakker om er opp mot 35 millioner kroner, dersom det skal lages en ny avkjøring sør for Biltrend og annen nord for Montér, ved Sørhavna.

Problemet for kommunen er at bedriftene ikke føler behov for nye avkjørsler, da dagens løsning fungerer fint. Bedriftene vil da heller ikke betale noe, verken for planer eller jobben med å lage nye avkjørsler. Bedriftene mener tvert imot at de vil ha erstatning om dagens avkjørsler må graves bort.

Rådmannen ber derfor politikerne gi en klar føring for hvordan kommunen skal håndtere denne saken videre. Det er to alternativer, mener rådmannen. Enten bøyer de private grunneierne av og godtar å ta en del av regninga, eller så må kommunen gå hardt til verks og ta frem den gamle planen fra år 2000 og vedta den på nytt.

Om den gamle planen blir vedtatt på nytt kan kommunen skaffe seg juridisk hjemmel for å grave bort avkjørslene til de fem bedriftene. Dermed vil man tvinge grunneierne til å godta innkjøring til sine eiendommer fra sjøsiden, via et ny vei på fylling i sjøen.

Hvor mye skal eierne i Sortland Handelseiendom AS og Fazenda Utvikling AS betale for å slippe unna kravet om nytt kryss for Steiroveien? Bildet viser en million kroner (fotomontasje/foto Norges Bank).

Det hører med i dette bildet at Statens vegvesen har sendt flere krasse brev til Sortland kommune og Fylkesmannen i Nordland. Vegvesenet krever at vilkårene fra den vedtatte «Coop-planen» blir gjennomført snarest, med å stenge Snekkerveien, lage nytt kryss til Steiroveien, ny busslomme ved Montér og fjerne alle avkjøringer for bedriftene langs sjøen.

Dette mener imidlertid Sortland kommune er umulig å gjennomføre. Rådmannen skriver selv i saksfremlegget at det er Sortland kommune som har vedtatt reguleringsplan for Strandskogjordet og dermed nødvendiggjort opparbeidelsen av ny adkomst til Strandskog næringsområde. Dette medfører at kommunen ikke kan stille krav til grunneierne på næringsområdet om å utføre eller bekoste opparbeidelsen.

Samtidig med dette har Sortland kommune invitert de 5 grunneierne på Strandskog næringsområde til et nytt møte om reguleringsalternativer og eventuell kostnadsdeling. Dette møtet skal være 17. desember.

-Saken er omfattende, har mange parter og grunneiere som må hensyntas. Det har derfor vært utfordrende å finne gode løsninger, noe som har ført til at saken har dratt ut i tid. Det finnes ingen entydig enkel løsning, og for å løse saken på best mulig måte, er det behov for at det gis aksept for prosessen som er skissert, skriver rådmannen i fremlegget for politikerne.

Rådmannen foreslår en tidsplan for hele prosjektet som betyr at nye avkjørsler og nye kryss skal være på plass ved juletider 2020. Dette forutsetter imidlertid at partene blir enige om å dele kostnadene og at grunneierne ikke kjører saken til retten.

-Ny regulering vil innebære mulighet for to nye kryss og en lengre strekning med internvei. Kostnadsestimatet er beheftet med stor usikkerhet, men med grunnlag i Statens vegvesens normer er det vurdert en sum på om lag 35 millioner, skriver rådmannen.

I tillegg til dette beløpet kommer kostnadene for nytt kryss mellom Steiroveien og Vesterålsgata, som Fazenda Utvikling AS egentlig skulle betale. Et slikt kryss vil fort koste 10-20 millioner, som Fazenda nå slett ikke er villig til å dekke, ut fra de forhandlingene som har vært ført.

Spørsmålet er derfor hvilken risiko Sortland kommune løper i disse to sakene, som henger nøye sammen. Hvem skal ta regninga for den «glippen» som ble gjort da man forserte planen til Strandskogjordet og ignorerte protestene fra naboene omkring.