Halverer overfarten

Dersom fergekaiene på Melbu og Fiskebøl flyttes, kan overfarten halveres tidsmessig. Ned mot 10 minutter er ikke urealistisk, men da gjerne også med ny og mindre ferge enn dagens.

Om MF Tysfjord blir skiftet ut med en mindre og raskere ferge, pluss at fergekaiene flyttes, kan overfarten kuttes til bare 10 minutter.

Et alternativ med å flytte fergesambandet har blitt utredet av en konsulent for Statens vegvesen i sommer. Denne delutredningen har sett på to alternative fergekaier på sørsiden av Hadselfjorden, altså i stedet for Fiskebøl. En mulighet vil være på Holdøya og en på Ringen på Austvågøya. Som alternativ til kaia på Melbu, har man sett på Vassvika på Hadseløya.

Dagens fergesamband er 8,5 km langt og har overfartstid på 25-30 minutter. Fergekaia ble lagt til vestsiden av Sløverfjorden når den ble åpnet i 1968, blant annet fordi Sløverfjordtunnelen ikke var bygd. Dessuten hadde man allerede en god havn i Melbu.

I dag har man Sløverfjordtunnelen og et samband kan kortes inn til om lag 4,5-5 km mellom Vassvika og Holdøya. Dette vil bli det absolutt korteste alternativet. Disse lokasjonene er lengre øst og inn i Hadselfjorden enn i dag. Et samband fra Vassvika til Holdøya vil kunne få en overfartstid på om lag 12-15 minutter, og redusere reisetiden med om lag 15 minutter.

Et kortere samband vil være en fordel med tanke på elektriske ferger. Den teknologiske utviklingen for drift av ferger, med hensyn på å redusere klimagassutslipp, går raskt. Den teknologien man kjenner til i dag er helelektrisk ferge, dieselelektrisk (hybrid) eller hydrogenferge. Når nytt anbud på fergedrift skal lyses ut i 2023, blir trolig kravet elektrisk fremdrift.

Dagens ferge tar 90 personbilenheter og har 11 turer hver dag. Det går halvannen time mellom hver tur. Et alternativ man ser på er å sette inn to mindre ferger, som kan gå skiftevis over fjorden med 40 minutters mellomrom. Dette er ut fra at dagens fergekaier beholdes. Flyttes disse, blir situasjonen en ganske annen. Spørsmålet er imidlertid hvilken trafikk det blir i fremtiden og hvilket behov som da foreligger.

I dag torsdag samler Statens vegvesen både politikere og byråkrater til møte i Svolvær, der man igjen skal se på mulighetene for tunnel under Hadselfjorden, slik regjeringen har bedt om. Som alternativ til tunnel er det altså nå også lagt frem noen skisser for andre løsninger, der man ser på muligheter og kostnader i forhold til tunnel.

Det er også gjort en vurdering av kryssing av Hadselfjorden med bru. Med en fjordbredde på 4 km og dybde nærmere 200 meter vil kryssing med bru medføre grensesprengende løsninger i verdenssammenheng, sier konsulenten. Med priser opp mot 20 milliarder, blir dette neppe realisert.

Grove vurderinger av mulige brukonsept er utført, for en stor del basert på mulighetsanalyser som er utført for E39 på Vestlandet. Hadselfjorden er i hovedsak eksponert for vestlige vinder og bølger, og ligger åpent ut mot havet. Flytebru eller rørbru anses som lite egnet i Hadselfjorden på grunn av havdønninger, havbølger og sterk vind.

En løsning som ansees å kunne være mulig er hengebru i tre spenn med to tårn ute i fjorden. Tårnene kan forankret med betongunderstell, i prinsippet tenkt som condeep-plattform, som er kjent norsk teknologi. Det er grunn til å anta at kostnadene for en slik løsning minimum vil ligge mellom 15 og 20 mrd. kroner. Det vil være nødvendig med omfattende undersøkelsesprogram for å avklare gjennomførbarhet og kostnader.