Godkjent ny plan

Steinbruddet i Kringelen kan fortsette, etter at en justert driftsplan er godkjent. Dermed kan 250.000 kubikk stein herfra kanskje bli brukt til fylkesveien eller kommunens fylling i Finnbogen.

Bulldozerlaget og Røkenes Maskin kan fortsette steinbruddet på Kringelhøgda i flere år til (arkivfoto).

Det blir ikke utvidet område for steinbruddet, men øket uttak på samme arealet som har vært i bruk siden 1972. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) finner ingen grunn til å avslå søknaden om ekstra uttak på tomta til AMK Eiendom AS.

Vedtaket ble fattet 6. november og klagefristen var 3 uker. Ingen har klaget på avgjørelsen innen fristen og dermed blir vedtaket stående. Bulldozerlaget AS og Røkenes Maskin AS kan dermed fortsette uttaket av stein i samsvar med den planen som er lagt.

Dette betyr 250.000 kubikkmeter stein og fyllmasse, dersom man fullfører planen. I hovedsak vil man sprenge seg ned et nivå i forhold til dagens flate, på den tomta som er 32 dekar stor.

Administrasjonen på teknisk etat i Sortland sendte en høringsuttalelse til Dirmin, forut for avgjørelsen, der man ikke var spesielt positive til videre drift. Kommunens saksbehandler kommenterte mangler etter plan- og bygningsloven.

Kommunen vil gjerne ha en ny reguleringsplan, samt videre vurderinger av en del momenter i driftsplanen, inkludert årlig uttaksvolum, LNFR som deponiområde, arealplanforhold og avstand til naboeiendommer.

Også Reinbeitedistriktet har uttalt seg negativ til planene på Kringelen masseuttak. Reinbeitedistriktet mener det er derfor uforståelig at dagens drift eller en utvidelse av driften kan finne sted.

Reinbeitedistriktet mener seg usynliggjort i søknaden om godkjenning av endring i driftsplan, og mener dette er uakseptabelt. Denne uttalelsen kom etter fristen, men ble likevel vurdert.

Direktoratet (DMF) kommenterer disse merknadene som «tatt til etterretning». Ved behandling av godkjenning av endring i driftsplan forholder DMF seg til den allerede tildelte driftskonsesjonen fra 2014, samt rammevilkår i annet lovverk, herunder vedtatte arealplaner.

DMF påpeker at de kan gi tillatelser etter mineralloven uavhengig av om tiltakshaver har andre nødvendige tillatelser. Dersom kommunen mener det er mangler etter plan og bygningsloven, blir det opp til kommunen å følge dette opp.

-Det er DMFs vurdering at den endrede driftsplanen tilfredsstiller kravene i DMFs driftsplanveileder, og at planen legger opp til bergfaglig forsvarlig drift. DMF godkjenner med dette driftsplan for Kringelen steinbrudd, skriver seksjonssjef Torbjørn Killi Olsen i vedtaket.

Dermed er det altså avgjort at AMK Eiendom AS kan gjennomføre del 4 av steinbruddet på gnr 32 bnr 1 i Sortland, som betyr at steinbruddet totalt sett vil kunne gi fyllmasser av stein på vel 400.000 kubikkmeter.

Etter at steinbruddet er ferdig, skal man planere dette og fylle inn jordmasser, slik at det igjen blir naturmark med gress, lyng og buskas.