Fyller ut småbåthavna

Ottar Bergersen & Sønner AS planlegger å fylle igjen småbåthavna ved Ånstadsjøen og anlegge ny kai for mottak av pukk og grus fra Kobbvågen masseuttak, via frakt med båt sjøveien fra Bø.

Nye planer betyr at småbåthavna på Selnes, ved Sjøhussenteret, fylles igjen og blir base for mottak av grus og fyllmasse (arkivfoto).

Sjøhussenteret ble nylig solgt fra Marit Asbjørnsen til Bergersen Utleie AS. Tiden for turistanlegg er over, ettersom beliggenheten blir mellom to stor planlagte utfyllinger.

Kommunen har også konkret utredet muligheten av et stort nytt havneanlegg like ved, men dette er så langt ikke vedtatt.

Nå følges altså denne utviklingen opp av Ottar Bergersen & Sønner AS.

Entreprenøren har allerede virksomhet over det meste av Vesterålen. OBSAS har også hatt flere oppdrag for Sortland kommune.

Konkret er det tenkt å fylle ut i sjøen ved området som i dag brukes som småbåthavn, for å legge til rette for en ny kai lenger ut fra land og på dypere vann.

Her vil båter som frakter sand, grus og stein fra Kobbvågen masseuttak, kunne levere for mellomlagring, før massene distribueres med bil til konkret mottakssted.

Slik fremstår planskissen fra Bergersen Utleie AS, som er oversendt Sortland kommune. Det grå feltet blir den nye utfyllingen i sjøen (foto: Asplan Viak).

Videre skal det legges til rette for et administrasjonsbygg, samt overnattingsmulighet for ansatte. Her kan det være aktuelt å bruke et eksisterende bygg.

Sjøhussenteret er i dag avsatt til fritids- og turistformål, med tilhørende småbåthavn i overordnet plan.

De senere år har det vært turistnæring i området, men det er besluttet at turistanlegget skal legges ned.

Arealet sør for området er vedtatt regulert til næring og forretning for plasskrevende varer. Et areal like nord for området er planlegging igangsatt, med næring som hovedformål.

Asplan Viak AS har bedt om møte med Sortland kommune for å drøfte videre fremdrift av planene, på vegne av Bergersen Utleie AS.

Dokumentene viser til at utfyllingen kan få noe konsekvenser for fuglelivet i området, men det synes vurdert også i de allerede godkjente planene.

Tiltaket kan også føre til øket trafikk inn og ut av området, samt øket forurensning med støv eller støy. Det er noen boliger vest for fylkesvegen, selv om her ikke er regulert til boligformål.

Lossing av masser kan også føre til støv eller støy, og videre transport kan føre til øket trafikk av større kjøretøy, inn og ut av området i forhold til dagens situasjon.

Det settes nå i gang en reguleringsprosess, der kommunen og naboene skal kunne gi sine innspill, før endelige planer blir vedtatt.