Først med bompenger

Veien til Nyksund kan bli den første kommunale veien i Vesterålen som får bompenger. Rådmannen i Øksnes tror dette skal kunne gi trekvart million i inntekt, som så skal brukes til vedlikehold.

Veien til Nyksund er både smal og svingete, med områder som regnes for ganske rasfarlige. Vedlikeholdet her har vært dårlig i mange år (arkivfoto).

Bompenger er blitt en stor inntektskilde for Staten og fylkene, som eier hovedveiene i Norge. Alle større prosjekt som nå gjennomføres blir gjerne belagt med bompenger. Det brukes ofte også i «pakker», som i Harstad og Bodø der man har fått stor oppgradering av de kommunale veiene også.

På vanlige kommunale veier er det imidlertid ikke vanlig med bompenger. Noen mindre veier, som gjerne er private (som veien til Sørfjorden i Sortland), har man bommer der det betales en mindre avgift for å passere. Dette er imidlertid en mer privat og «frivillig» ordning.

Alle kommuner legger i disse dager frem sine budsjett, der man gjerne får tydelige ønsker og krav om bruken av pengene i kommunekasssen. Rådmannen i Øksnes la nylig frem sitt forslag og her blir tanken om bompenger seriøst foreslått.

Noen fastboende bruker veien til Nyksund daglig, mens det om sommeren er flere tusen turister som også kjører her. Vedlikeholdet må dekkes over det kommunale budsjettet og da konkurrerer man med mange andre viktige oppgaver som kommunen har.

I budsjettforslaget og økonomiplanen er det nå foreslått å innføre faste bompenger for Nyksundveien. Inntektspotensialet er trolig ca 730.000 kr per år, men rådmannen har ikke oversikt over kostnadssiden av en slik innkreving.

Pengene kan øremerkes til vedlikehold og oppgradering av Nyksundveien. Man trenger autovern og rassikring, samt parkering, toalett og andre tiltak for trafikken inn mot det lille tettstedet. Noen av pengene er også tenkt brukt til vedlikehold av moloene her.

For å innføre bompenger må imidlertid kommunen ha godkjenning fra Stortinget og gjennomføre stor prosess med saksbehandling. -Uten bompenger vil det ikke finnes midler til å utføre et forsvarlig vedlikehold av Nyksundveien, mener rådmann Elise Gustavsen. Forslaget er lagt frem, men ikke behandlet ennå av politikerne.

Hun foreslår ellers å redusere vedlikeholdet på kommunale veier i Øksnes med 370.000,- i sommerhalvåret. -Da er det umulig å holde det samme vedlikeholdsnivået som Øksnes har hatt i 2018. Vi kan da kun utføre nødvendige tiltak på grusveger, som skraping, salting og grusing, samt noen mindre ekstra reparasjoner på Nyksundveien, fastslår Gustavsen.

Kommunen må sannsynligvis innføre aksellastbegrensing på Nyksundveien. Kanting og kantklipping kan ikke utføres. Dersom teknisk får midler til kjøp av multimaskin, kan vi utføre en del av kanting og kantklipping. Det blir ikke reasfaltering av veier som har ikke behov for oppgradering av veistandard.

Reduksjon på sommervedlikehold av kommunale veier medfører økt etterslep og negative konskevenser til brukere av veier. Anskaffelse av multimaskin som er lagt inn i investeringsbudsjett reduserer ettersleppet på grusveier.

Nordland fylke har innvilget 2,9 mill. trafikksikkerhetsmidler til ferdigstillelse av gang- og sykkelvei fra Sørvåg til Alsvåg i løpet av 2019. Kommunens egenandel er innarbeidet i budsjettet. Øksnes er også godkjent som trafikksikker kommune. Derfor foreslår administrasjonen at det avsettes midler til trafikksikkerhetstiltak i økonomiplanen.

For å kunne innføre bompenger på Nyksundveien må man trolig gå den formelle saksgangen som kreves. Hvis et lokalpolitisk flertall støtter vedtaket, skal Statens Vegvesen utforme et endelig forslag til bompengeordning som Nordland fylke gjør endelig vedtak over. I dette vedtaket avklares også eventuell garanti for økonomiske forpliktelser.

Etter positivt vedtak i fylket oversendes saken til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet legger bompengesøknaden frem for Samferdselsdepartementet som igjen legger den frem for Stortinget i form av en stortingsproposisjon. Dersom søknaden innvilges, inngås det avtale med et bompengeselskap som vil stå for den praktiske innkrevingen av penger.