Alle klager avvist

Vedtakene som er gjort om Strandskog-utbyggingen på Sortland er helt OK. Alle klagene er nå avvist av fylkesmannen i Nordland, men likevel kan ikke den opprinnelige planen gjennomføres.

Krysset mellom Montèr og ObsBygg er stridens kjerne og her er alle enige om at det første vedtaket ikke kan gjennomføres (arkivfoto).

Planene som ble lagt i 2016 for utbygging for Coop-butikker på Strandskog ble klubbet igjennom i Sortland rådhus, til tross for mange protester fra naboene. Flere hevdet saksbehandlingen «gikk over stokk og stein», uten å ta hensyn til naboene.

Nå har Sortland kommune fått «velsignet» sin saksbehandling hos Fylkesmannen i Nordland. Fylkesmannen er klageinstans og her slår man fast at det ikke var noe feil med kommunens behandling. Reguleringsplanen er dermed endelig klubbet av Fylkesmannen, uten videre klagerett.

Men det er likevel en hake. Fylkesmannen slår også fast at den gamle planen fra år 2.000 ikke kan brukes lengre for å tvinge naboene til å godta den nye. Tiden er løpt ut og det er for sent nå å tvinge igjennom kravene som ble satt for 18 år siden.

Dermed kan ikke den nye planen gjennomføres, ettersom den bygger på en 18 år gammel tanke om avkjøring via Sørhavna for bedriftene på sjøsiden av Vesterålsgata. Coop-planen er likevel formelt sett utarbeidet riktig og vedtakene er lovlige.

Gunn Johannessen hos Fylkesmannen skriver: Fylkesmannen bemerker at planen i seg selv har fungerende atkomstløsninger, og vi kan ikke se at det i denne situasjonen rettslig sett var noe i veien for å vedta reguleringsplan for Strandskogjordet.

Utbygger på Strandskogjordet kan imidlertid ikke stenge de aktuelle atkomstene før nye atkomster til næringsområdet på nedsiden av fylkesveien er opparbeidet. Det vil si at det per i dag er uvisst når den vedtatte reguleringsplan for Strandskogjordet (av 22.09.2016 i sak KS-038/16) lar seg realisere.

Kommunen selv kan oppheve eller endre en reguleringsplan etter framgangsmåte som angitt i plan- og bygningsloven dersom det skulle vise seg at den ikke er realiserbar.

Dermed er man tilbake til tegnebordet igjen. Kommunen må nå gjøre ferdig en helt ny reguleringsplan for Strandskog, der man tar med bedriftene på nedsiden av Vesterålsgata, pluss selve fylkesveien og krysset mellom Vesterålsgata og Steiroveien.

En helt ny reguleringsplan må nå vedtas før man kan gjøre ferdig krysset mellom Steiroveien og Vesterålsgata, pluss avkjørslene til bedriftene i NF10 (Biltrend, Montèr, EikMaskin, Jacobsen Engros m.f.).

Dette arbeidet ble startet i august 2017 og det er konsulentene i Plankontoret As som jobber med saken. Fremdriften har vært dårlig, trolig på bakgrunn av at man har ventet på en avgjørelse hos Fylkesmannen. Den er nå kommet og dermed kan konsulentene øke farten.

Den nye planen skal «legge til rette for videreutvikling av handelsvirksomhet i området gjennom utfylling i sjø.  Planen skal sikre atkomst til området gjennom 1-2 avkjørsler/kryss. Planen skal også bygge videre på byplanens vedtak om et informasjonsområde ved innfarten til byen fra sør».

Bedriftene i dette området har gjentatte ganger etterlyst fremdrift i arbeidet med den nye reguleringsplanen. Fra Sortland kommune har reaksjonen vært heller laber, og det er ikke satt noen endelig frist for planen.

Både Fylkesmannen og kommunen påpeker at de tidligere dato-fristene som ble vedtatt, nå er helt urealistiske å holde. Når det blir en avklaring og når den nye løsningen for trafikken i området kommer, er derfor helt i det blå.

Det hører med i bildet at også eierne av Coop-senteret har sendt klage til Fylkesmannen, der man mener vilkårene i utbyggingsavtalen må endres. Man vil kjøpe seg ut av avtalen, ettersom den opprinnelige planen ikke kan følges.

Dette har ikke Fylkesmannen tatt stilling til, men sendt saken tilbake til Sortland rådhus. De vedtatte vilkårene står dermed fortsatt, med krav om at eierne av Coop-bygget må betale for et nytt kryss mellom Vesterålsgata og Steiroveien.