Sikrer godt samarbeid

Politiet signerte i dag avtale med sikkerhetsbransjen i Nordland. – Dette er en historisk hendelse. Sammen skal vi sikre at det er trygt og godt å bo og ferdes i Nordland, sier politimester Tone Vangen.

Fra venstre Remi Beiermann (NOKAS Nordland), Kjell Sverre Jacobsen (Polarvakt AS), Line Langnes (NOKAS), Jørgen Storteig (Securitas Bodø), Tone Vangen (politimester i Nordland), Arild Vaag Prestøy (Heimdall Guard Service AS) og Eskild Birkeland, Securitas Midtre Hålogaland (foto: Politiet).

Samarbeidet skal gjennom en bedre ressursutnyttelse og kvalitet i løsningen av partens oppgaver og oppdrag, bidra til økt trygghet for innbyggerne i Nordland. Representantene fra sikkerhetsbransjen i Nordland er også veldig fornøyd med at det i dag signeres en avtale som formaliserer samarbeidet med politiet. Ord som «forplikter mer», «sikrer informasjonsutveksling» og «mer systematisert samarbeid» ble framhevet under signeringen i dag.

Konkrete tiltak som skal iverksettes som følge av avtalen er blant annet at det skal etablere faste og regelmessige kontaktpunkt mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland.

På operasjonelt nivå skal det etableres faste samarbeidsmøter innenfor hver geografiske driftsenhet (GDE) i Nordland politidistrikt. Hensikten med disse møtene er å styrke informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom partene.

Samarbeidspartene skal få økt kunnskap om hverandres planverk som er relevant for samarbeidet. Samarbeidspartene skal delta i hverandres øvelser der dette er hensiktsmessig.

Samarbeidsavtalen skal bidra til informasjonsutveksling, men avtalepartene er alle tydelig på at dette skal skje innenfor rammene av taushetsplikt og polititaktiske vurderinger.

Politiet i Nordland har altså inngått en bred samarbeidsavtale med vakt- og sikkerhetsbransjen i Nordland. Bildet foran her er fra signeringen i Bodø hvor mange av vaktselskapene var representert. De som ikke hadde mulighet til å delta hadde signert avtalen på forhånd.