Forfall og risiko

Ved den tidligere betongvarefabrikken på Sortland er området preget av forfall og åpen lagring av mange ulike ting. Nå stilles spørsmålet om dette er forsvarlig og innenfor gitte tillatelser.

Forfall preger den nedlagte fabrikken (foto: Rødt Sortland).

Til torsdagens møte i Sortland formannskap stiller Christoffer Ellingsen spørsmål til ordfører om den gamle betongfabrikken i byen.

Eiendommen preges av forfall og lagring av ulike jord- og steinmasser, samt gamle betongvarer og jern.

Det er mange år siden betongvarefabrikken på Natsteinsøyra ble lagt ned.

– De nye eierne har i sterkt begrensa grad foretatt opprydding og vedlikehold, påpeker Ellingsen i sitt innspill til ordfører.

– Forfallet av bygninger og installasjoner er tydelig.

Før Rødt tok opp forholdene i området, var hele arealet tatt i bruk til ulik formål uten at det var satt opp sperringer. Gjerde er nå satt opp.

Dette er et industriområde i umiddelbar nærhet av og i forkant av boligområde og i sentrumsområde.

Uteområdet er tatt i bruk til lagring av store mengder masser av ulik slag, mest jord og grus, sier Ellingsen.

En brakkerigg med 10-talls brakker som er benytta til – slik det ser ut – kontorer og nå ambulansestasjon, har også vært plassert der i lengre tid.

Partiet Rødt har tidligere bedt om avklaring fra administrasjonen i kommunen om dette er i samsvar gitte avtaler og tillatelser.

Og om disse i så fall er gitt før tiltakene på uteområdene ble etablert.

– Det er ikke gitt tilfredsstillende svar. For å følge dette opp, ba vi skriftlig 14. juli om svar på en del spørsmål.

Vi fikk etter hvert svar om at svarene kunne være klare etter ca halvannen måned.

Vi syns dette er for lang tid å vente på svar som vi forutsetter skulle være relativt avklart og greie å svare på for administrasjonen, skriver Christoffer Ellingsen.

Nede ved sjøen er ulikt deponert i fjæresteinene (foto: Rødt Sortland).

Rødt har tidligere tatt opp forhold både knytta til Steinbruddet, knuse- og steinbruddet i Vik (Mikkelmo) og igangsatt anleggsarbeid i Husvika (Sigerfjord).

Der har tilbakemelding både tatt altfor lang tid og heller ikke vært tilfredsstillende og uttømmende.

Dette svekker og delvis blokkerer muligheten for politikere til å følge opp egne observasjoner og henvendelser fra andre.

Ombudsoppgaven er vanskelig å oppfylle.

Det er sannsynlig at dette igjen bidrar til å redusere tilliten til politikere og administrasjonen.

Rødt mener dette er alvorlig og vil følge opp disse forholdene på nytt ved anledning. Om det fortsatt er ressursmangel, må det tas tiltak.

Nå stiller Ellingsen følgende spørsmål knytta til tidligere betongvarefabrikktomta:

Krever oppfylling av jord/steinmasser, armeringsjern, asfaltrester, betong, …. tillatelse? Dersom svaret er ja – er søknad mottatt i forkant eller i etterkant av igangsatt tiltak og er det gitt nødvendige tillatelser?

Det er satt opp en brakkerigg med minst et 10-talls brakker som er i bruk til kontor/ambulanse/bolig(?)- krever dette tillatelse – eksempelvis til formålsendring, utslipp m.m.?

Dersom svaret er ja – er søknad mottatt i forkant eller i etterkant av iverksatt tiltak og er det gitt nødvendige tillatelser?

Anlegget til tidligere betongvarefabrikken er prega av forfall og det ser ut til at dekkplater på bygningsdeler har falt av og det kan antakelig være fare for ytterligere «nedfall».

Dette er i et sentrumsområde med boliger i umiddelbar nærhet.

Vår vurdering er at tilstanden på anlegget kan utgjøre en helsefarlig risiko utover at det synsmessig og trivselsmessig har en negativ innvirkning.

Har kommunen vurdert disse forholdene?

Har kommunen noen mulighet til pålegg/påvirke eier/tiltakshaver til å foreta nødvendige tiltak?

Har du kommentarer til denne saken kan du sende epost til red@vny.no.