Fokus på Lamarka

Partiet Rødt ønsker at Sortland kommune skal se nærmere på Lamarka, for kanskje å bygge ut flere offentlige tilbud her. Da kan man gjerne bruke Nortura-tomta som forhandlingskort.

Toppene i Rødt foran kommende kommunevalg, med bl.a. Christoffer Ellingsen bak til venstre, Fatima Zozan Kaya og helt foran Kamilla T. Ravn Fossem (foto: Rødt).

Dette er en pressemelding fra partiet Rødt Sortland: – På kort og lengre sikt vil Sortland kommune etter Rødts sin vurdering ha behov for å både erstatte en del av dagens bygningsstruktur for sentrumsbaserte tjenestetilbud, utvide allerede det som drives i dag og bygge ut nye tilbud. Med stor sannsynlighet vil både innbyggere og effektiv drift tjene på å konsentrere og kople sammen en del tjenester som uansett vil ligge sentrumsnært.

I nordenden av Lamarka er det allerede sykehjem og omsorgsboliger, her ligger Blåbyhallen og idrettsparken og det er bestemt at nytt tilbud til personer med demens skal bygges i området. Det diskuteres ny skole som erstatning for Sortland barneskole i første omgang, ny stor barnehage, videre utbygging av idrettsanlegg, helsehus med legekontor m.m. og mulige andre tiltak. Det er likevel ikke sikkert at det er riktig å plasseres alt her.

Relativt godt skjerma gang-/sykkelstier fører inn i området gjennom flere kilometer både fra nord og sør. Bjørklundveien er anlagt som en ypperlig egna for tilførsel for annen transport. Når sammenkopling med boligområder fra Vestmarka fra sør gjennomføres, blir Lamarka-området nord for Bjørklundveien enda mer sentralt for kommunale, lett tilgjengelige og allsidige tjenesteområder.

Området er nært marka og friluftsområde, og kommunen vil kunne dra nytte av allerede nedlagt infrastruktur i bakken i Fagerlundveien. Videre utbygging av boliger vil mest sannsynlig trekkes mot sørbygda og i så måte er det også positivt at de kommunale tjenester følger etter. Etter Rødt sin mening er det derfor en fordel at hele det gjenstående, ubebygde området i Lamarka, kan sees i en sammenheng som vi tar opp her.

Rødt mener også at dette er viktigere å utvikle for kommunen i egen regi enn eksempelvis Nortura-tomta. Saka er tatt opp med grunneiere i området slik at de også er orientert om at Rødt ber rådmannen gjennom sin planfaglige kompetanse, ser nærmere på mulighetene i Lamarka. For flere grunneiere vil dette ikke være den store endringa i og med at mye av arealet i overordna plan, Byplanen fra 2015, allerede er avsatt til offentlige eller tilpassa formål.

Rødt har derfor lagt inn ønske om at følgende sak tas opp i formannskapet 9.mai:

Området mellom Lamarkveien i vest, Sørmoveien i øst, Lamarktunet/Blåbyhallen i nord og Bjørklundveien i sør er deler av dette avsatt i Byplanen (2015 – 2027) til offentlig formål og noe til privat boliger. Det er flere eiere av dette arealet der også kommunen er en av dem.

Gjennom dette området går Fagerlundveien der det er tilrettelagt infrastruktur i bakken for fremtidig utbygging. Det er nært tidspunkt for oppstart av (detalj)reguleringsplan for nytt omsorgstilbud for personer med demens i deler av dette området. Med allerede etablert omfattende offentlig tjenestetilbud i eller like i nærheten og planer om nye, kan det være aktuelt å vurdere på nytt framtidig anvendelse av det nevnte arealet.

Her kan det tenkes å kople sammen flere kommunale tiltak som gjensidig kan utnytte hverandres kapasitet og kompetanse og vil kunne gi effektive og kvalitetsmessige tjenestetilbud. Tiltak som kan være aktuelle i dette området kan være idretts-/svømmehall, skole, barnehage, helsehus, andre tiltak. Dette skal uansett ikke bestemmes i denne omgangen.

I denne sammenheng og i etterkant av nærmere avklaring er det også mulig å vurdere avhending av Nortura-eiendommen enten gjennom et eventuelt makeskifte eller direkte salg. Med utgangspunkt i dette, ber Rødt formannskapet gjøre følgende vedtak:

– Formannskapet ber rådmannen vurdere muligheten for å foreta en områderegulering av arealet mellom Lamarkveien/Sørmoveien og Bjørklundveien/Lamarktunet til offentlig formål samtidig med detaljregulering av arealet for tilbud til personer med demens eller eventuelt som en parallell prosess.
– Rådmannens vurdering legges fram for formannskapet så snart som mulig.

Rødt Sortland