Fokus mot nettovergrep

Forebygging av nettovergrep mot barn må skje ved en felles innsats fra mange instanser. Politiet jobber mye med dette, men trenger hjelp, sier politimester Heidi Kløkstad i et innlegg her.

Heidi Kløkstad er politimester i Nordland (foto: Politiet).

Nordland politidistrikt har over flere år prioritert ressurser til arbeidet med å avdekke nettovergrep mot barn.

Av Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt

Dette arbeidet har gitt resultater – flere gjerningsmenn er pågrepet, siktet og dømt.

Omfanget av denne type kriminalitet har dessverre vist seg å være utbredt. Mer utbredt enn hva vi var forberedt på.

Seksuelle overgrep mot barn er en forbrytelse som ikke bare påfører barna fysiske og følelsesmessige skader, men også river i stykker det fundamentet av tillit som barn bør ha til voksne.

Fremveksten av ulike tjenester på internett, f.eks. Omegle, bringer en ny dimensjon inn i overgrepskriminalitet. Kriminalitet som etterlater varige arr i offerets liv.

Viktig å se faresignalene
Politiet har en viktig rolle i å etterforske og straffeforfølge slike forbrytelser. Men vi kan ikke nøye oss med å reagere etter at skaden er skjedd.

Vi må fokusere på forebygging som strategi for å beskytte barna våre.

Forebygging innebærer å bygge bevissthet og kunnskap i samfunnet, særlig blant foreldre, lærere, og barn selv.

Barn må settes i stand til å forstå hva som er akseptabel adferd fra voksne, og de må føle seg trygge på å rapportere mistenkelig atferd.

Foreldre og lærere må settes i stand til å se faresignalene som kan indikere at et barn utsettes for overgrep slik at tiltak rundt barnet kan gjøres umiddelbart.

Politiet overvåker aktivitet på internett
Politiet har systemer som overvåker aktivitet på internett som gir indikasjoner på seksuelle overgrep og vi følger opp etter beste evne når systemene gir varsel om mistenkelig aktivitet.

Vi bruker mye ressurser på dette, men mer kunne vært avdekket med flere ressurser.

Tidlig i sommer slapp vi NRK Nordland tett på etterforskningen av en sak politiet jobbet med.

Saken vokste raskt i omfang og politiets etterforskning har avdekket flere hundre fornærmede fra hele landet. Siktede i denne saken har hjemsted i en bygd ikke langt unna Bodø.

Bruken av nettstedet Omegle står sentralt i svært mange av sakene som politiet arbeider med. Omegle er et amerikansk nettsted for anonym video- og tekstchat med fremmede.

Overgripere bruker dette nettstedet for å komme i kontakt med og begå seksuelle overgrep mot barn over internett.

Når politiet gjør beslag, er det ofte svært mange opptak av videochat fra f.eks. Omegle som må gjennomgås.

Det er et møysommelig og tidkrevende arbeid å gjennomgå dette materialet, med tanke på å identifisere fornærmede i saken.

I forlengelsen av dette kontakter vi foreldrene til ofrene som er under 18 år. En krevende, men viktig og nødvendig jobb.

Erfaringer fra disse samtalene er at foreldrene som oftest er intetanende om hva eget barn blir utsatt for på internett.

Overgrep over internett straffes strengt
Typiske hendelsesforløp er at overgripere gir seg ut for å være en annen enn de egentlig er, og deretter får de barn til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

Dette er å anse som voldtekt etter straffelovens §299. Strafferammen for voldtekt av barn under 14 på internett er 10 år, og under gitte forutsetninger kan den øke til 15 år.

Voldtekt straffes strengt, også når handlingen begås over internett.

Noen overgripere er under 18 år
En urovekkende andel av overgriperne er selv under 18 år.

Våre erfaringer viser dessverre at også unge mennesker begår seksuelle overgrep på nett mot andre barn.

For å kunne håndtere dette, må vi forstå hva som driver noen unge til å begå slike handlinger.

Årsakene kan være både komplekse og sammensatte, men manglende forståelse av sunne relasjoner og hva som er normal sunn seksuell atferd kan være noe av problemet.

Og omfanget viser at den forebyggende innsatsen må rettes mot ungdom. Fra alle samfunnsaktører som arbeider med ungdom.

Forebygging krever en samlet innsats
Forebygging av seksuelle overgrep mot barn, spesielt over internett, krever et samlet samfunnsengasjement.

Det er et kollektivt ansvar som inkluderer både foreldre, lærere, teknologiselskaper, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.

Ved å arbeide sammen kan vi bidra til å skape et tryggere samfunn for barna våre, også på nett.

Til tross for trangere økonomiske rammer for politiet, velger jeg å prioritere dette viktige arbeidet.

I Nordland politidistrikt har vi dedikerte medarbeidere som hver eneste dag bidrar til å sikre spor på nett.

Og vi har etterforskere og påtalejurister som jobber med å avdekke og ansvarliggjøre dem som begår denne type handlinger.

Men denne jobben klarer vi ikke alene!

Jeg ber derfor om at alle gode krefter jobber sammen for å sikre at barna våre kan vokse opp i trygge lokalsamfunn uten risiko for å bli utsatt for overgrep.