Flerbrukshall i sentrum

Sortlands politikere skal i morgen igjen drøfte om man har råd til en ny idrettshall og hvor den eventuelt skal bygges. Kanskje er det plass i skolekvartalet til en ny flerbrukshall.

Flere mulige tomter i sentrum er uthevet her (illustrasjon VNY).

Når et utvalg av Sortlands politikere samles på torsdag, er en ny flerbrukshall på sakskartet igjen.

Før jul ble det klart at gigant-prosjektet i Lamarka måtte skrinlegges, med storskole, idrettshall og basseng.

Dette ville koste langt over en milliard kroner.

Flertallet i kommunestyret (Høyre og AP) mener at det haster mer å få bygget en ny hall, fremfor ny barneskole.

Men det er mange forhold som fortsatt må avklares. Både økonomi og tomtevalg er uavklart.

Den nye saksutredningen trekker inn mange forhold, som miljøhensyn.

Sør for dagens Blåbyhall er det et åpent myrområde der man godt kan bygge både hall og mye annet.

Utfordringen her er nettopp miljøhensyn, da utgraving av dyp myr vil frigjøre svært mye CO2.

Statsforvalteren i Nordland er kommet med kritiske merknader om Lamarka-planen.

Spørsmålet er derfor om det finnes andre tomter som kan være aktuelle, og gjerne i eller nær skolekvartalet.

Grusbanen har tidligere vært vurdert som et alternativ, men det er «ledig» areal både bak barneskolen og nær ungdomsskolen.

Kommunedirektøren mener man bør se på alternativene igjen.

Vesterålnytt har tidligere pekt på tomt ved Strand skole (redigert foto).

En ny «Sortland flerbrukshall» bør gjerne ta hensyn til turnerne, som er svært mange i tallet og har mangelfulle treningsforhold.

Da kan en ny hall i sentrum bli et godt alternativ. Blåbyhallen er designet for fotball og Sortlandshallen brukes til volleyball.

Økonomisk sett kan også en bygging i sentrum bli rimeligere og man vil ikke få negative utslipp av CO2 under byggingen.

Saken skal altså drøftes i Sortland formannskap torsdag og innstillingen fra kommunedirektøren er ikke entydig.

– Vurdering av alternativ plassering må gjøres helhetlig med mål om bærekraftige løsninger, skriver kommunedirektøren.

Det må gi størst aktivitet for flest mulig brukere, slik at man oppnår mest sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft.

Politikerne skal ikke vedta alle detaljer i denne omgang.

Nå er det kun det formelle om «Lamarka-planen» som skal justeres, da tidligere vedtak må oppheves.