Er imot bompenger

Politikerne i Sortland skal igjen ta stilling til bompenger i Vesterålsgata, etter innspill fra Nordland fylke. Partiet Rødt tar nå klart standpunkt imot dette, slik man også har gjort før.

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland (foto: innsendt).

Artikkelen her er et innlegg fra Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland:

For ett år siden gjorde kommunestyret et vedtak som omhandla innspill for bedring av trafikkforholdene i Sortland der staten og fylkeskommunen var parter.

Flertallet med AP, SP, SV, MDG fikk gjennom at Vesterålsgata, gang-/sykkelvei Sigerfjord –Strand og over brua, måtte sees i sammenheng og at dette krevde lokal «medfinaniseringa» som nå defineres som bompenger.

Nå skal dette opp på nytt og med tydelig innretning for at det skal kreves bompenger.

Rødt hadde et alternativt forslag den gang som gikk mot bompenger og at disse prosjektene måtte sees avskilte – altså Vesterålsgata for seg.

Ellers er det også riktig å støtte opp om kravet om fortgang i g/s-vei langs riksveien fra Sigerfjord over brua til rundkjøring på Sortland!

Mens Rødt den gang var aleine mot bompenger i det forberedende formannskapet, fikk vi tilslutning fra Høyre og Frp i kommunestyret.

At Høye nå går så tydelig ut på nytt mot bompenger, er derfor positivt.

Saka skal opp i formannskapet 27.april og Rødt ser for seg å fremme tilnærma samme forslag på nytt.

Forslaget er følgende:

Sortland kommune mener det er urimelig at den sterkt trafikkbelasta Vesterålsgata gjennom Sortland sentrum skal bompengebelastes.

Det vil i tilfellet bety at ved innkjøring til Vesterålen kommer vi fra bomstasjon på ny Hålogalandsvei (Riksvei 85), og går inn i en ny fylkeskommunal bompengevei.

I tillegg er Vesterålsgata en gjennomkjøringsvei uten alternativ som tilførselsvei til Sortland og andre deler av Vesterålen blant annet sykehuset.

Vesterålsgata deler det største sentret i Vesterålen i to og skaper trafikale og trafikkmessige sikkerhetsrisikoer det haster å gjøre noe med i tillegg til at det begrenser videre utbygging av
sentrumsområdet.

I nasjonale, regionale og egne planer er det målsetting om å fortette sentrum.

Det vil bety at ytterligere fleire nødvendige tilbud og tjenester konsentreres i Sortland sentrum.

Konsekvensen er mer trafikk. Med bompengebetaling for å kjøre inn til sentrum, vil dette medføre uakseptabel økonomiske utlegg for innbyggere i kommunen og regionen som bor utafor bomringen.

At bompenger i Vesterålgata også vil ha negative konsekvenser for handelsnæringa, er åpenbart.

Slik vi kjenner det, er det ingen av de andre byene i Nordland som har fylkesvei tversgjennom sentret og der det kreves egne bompenger i tillegg til bompengebelasta innkjøringsvei.

Sortland kommune viser til at forslaget i Regional Transportplan (RTP) også peker på muligheten for statlig finansiering som en mulighet sjøl om veieier er Nordland fylkeskommune.

Det vil i dette tilfellet være særlig aktuelt å arbeide videre for. Det er også med utgangspunkt i at Vesterålsgata tidligere var en del av riksveinettet (E 10).

Sortland kommune og private utbygger bidrar allerede med tiltak i Vesterålsgata ved utbygging av kryssløsning. Dette kan og vil bli videreført.

Sortland kommune ber derfor om at Nordland fylkeskommune sammen med kommunen/regionale interesser går sammen om å arbeide for en løsning der også staten bidrar finansielt med gjennomføring av trafikksikker og effektiv avvikling gjennom den sterkt trafikkbelasta Vesterålsgata i Sortland.

Christoffer Ellingsen, formannskapsmedlem fra Rødt