Dropper ut av skolen

Nye tall fra Nordland fylke viser at nær 30% av ikke fullfører videregående skole innen normert tid. Det er en nedgang fra tidligere og Nordland ligger betydelig under landet ellers.

Fylkesråd for utdanning, Joakim Sennesvik (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

Andelen av ungdomskullet i Nordland som fullfører og består videregående opplæring innen to år etter normert tid, har nå gått ned og er 73,6 prosent for 2016-kullet.

Dette er en nedgang på 3 prosentpoeng fra forrige år og samtidig 7,4 prosentpoeng under landsgjennomsnittet.

Dette viser tallene fra tilstandsrapporten for videregående opplæring i Nordland fylkeskommune skoleåret 2022-2023.

Nedgangen kommer etter flere års forbedring av resultatene.

–Det kan være forskjellige faktorer som har påvirket gjennomføringsprosenten, inkludert konsekvenser fra pandemiårene, sier Joakim Sennesvik, som er fylkesråd for utdanning i Nordland.

Fullføringsandelen på yrkesfag er fortsatt lavere enn på studieforberedende. Bare 60 prosent av 2016-kullet hadde fullført og bestått etter seks år.

Avstanden opp til nasjonalt snitt var 9 prosent. Det er også forskjeller i fullføringsandelen mellom ulike yrkesfaglige utdanningsprogram.

Mens elektrofag hadde fullføring på 76 prosent, var det bare 51 prosent på restaurant- og matfag som fullførte.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det har vært en positiv utvikling i fullføringsprosenten på yrkesfag de siste årene fram til 2016-kullet.

En økende andel yrkesfagelever går nå direkte ut i lære samme høst som de fullfører VG2.

Per 1. oktober 2022 var andelen 49 prosent, noe som markerer en økning for niende år på rad.

Implementeringen av den vedtatte Læreplassgarantien stimulerer til ytterligere vekst, særlig for elever som kan møte utfordringer med å sikre seg en læreplass.

Det ble inngått 1338 lærekontrakter per oktober 2022. Selv med mindre ungdomskull, har antallet lærekontrakter holdt seg relativt stabilt over de siste årene.

Av de nye lærlingene var 979 ungdom med rett. Det er flest nye lærlinger i Teknologi- og industrifag.

Mer enn 8 av 10 søkere som søkte om læreplass i Nordland, fikk innvilget plass.

–Fylkesrådet er takknemlige for hvordan skolene, lærerne og elevene håndterte skoleåret 2022-2023.

Spesielt med tanke på en velgjennomført reformperiode med nye læreplaner i alle fag og en ny yrkesfaglig struktur, sier fylkesråd Sennesvik.

–Vi vil framover styrke innsatsen for å redusere andelen som slutter i videregående opplæring.

Tidlig frafall i opplæringsløpet fører ofte til dårligere utsikter på arbeidsmarkedet senere. Arbeid mot frafall og utenforskap i skolen er en av de viktigste oppgavene som fylkesrådet har.

Vi vil også fortsette arbeide for å sikre at videregående opplæring skal imøtekomme arbeids- og næringslivets behov for kompetanse.

I de kommende årene vil utfordringen være å forme en tilbudsstruktur i fylket som kan balansere det fremtidige behovet for faglærte og behovet for arbeidskraft med høyere utdanning, sier fylkesråd Joakim Sennesvik.