Calanus tar form

Den nye fabrikken til Calanus AS i Hognfjorden ved Sortland har nå funnet sin endelige arkitektoniske form, som vil passe bra med stilen hos naboene i Holmøy Maritime, ifølge nye skisser.

Skissen her viser fasaden mot sørvest, der kortenden vender ut mot kaia og kontorfløyen vil ha vinduer mot Holmøy Maritime (foto: ark. Øystein Thommesen AS).

Bygget består i hovedsak av elementer av stål-sandwich. For å skape variasjon og synliggjøre hovedinngangen er administrasjonsdelen fargesatt i en mørkere gråtone enn selve produksjonsdelen. Dette tydeliggjør den ulike bruken i de ulike volumene.

Det er prosjektert fargesterke felter, hovedsakelig på administrasjonsbygget, men også noen steder ved produksjonsbygget. Det er planlagt større glassfelt, både i administrasjonsdelen og i produksjonsdelen. Dette gir godt dagslys og gode arbeidsforhold inne i bygningen.

Skissen her viser fasaden mot sørøst, altså mot fryselageret til Holmøy Maritime der kortsiden vender opp mot veien (foto: ark. Øystein Thommesen AS).

Plassering på tomta er i stor grad utformet i samspill med Sortland kommune med innspill fra arkitektene hos Snøhetta, som har tegnet Holmøy-anlegget. Calanus-bygget blir plassert med en vridning i forhold til de eksisterende byggene på industriområdet.

Byggets ene kortside vil derfor ligge parallelt med den fremtidige fyllingskanten, på samme måte som de eksisterende byggene på industriområdet ligger parallelt med kaia. I tillegg er også reguleringsgrenser, eiendomsgrenser og kotehøyder hensyntatt i den endelige plasseringen av bygget.

Fasaden som vil ligge mot nordøst, blir altså med kortsiden mot veien og langsiden mot Maurnes. Her blir et stor glassfelt (foto: ark. Øystein Thommesen AS).

Calanus AS har via rådgiverne hos Multiconsult nå sendt byggemelding til naboer og Sortland kommune.  Arkitekt Øystein Thommesen har tegnet nybygget, som får en grunnflate på 2.325 kvadratmeter. Av dette blir 210 åpent, slik at selve fabrikkbygget blir 2.115 kvadrat.

Bygningen får to etasjer og vil foruten produksjonslokaler også inneholde en administrasjonsdel med kontorer. Tiltaket omfatter også avløpsanlegg og utomhusanlegg på tomta. Grunnarbeider for klargjøring av tomt og adkomst utføres av Sortland kommune, og her er jobben satt bort til Bulldozer Maskinlag.

Skissen her viser fasaden mot nordvest, med kortsiden og to porter ned mot kaia og glassfelt vendt mot Maurnes (foto: ark. Øystein Thommesen AS).

Calanus AS har ikke gitt nærmere informasjon om sine konkrete planer for fabrikken. Firmaet har fått tilsagn om et lån på 25 millioner kroner fra Innovasjon Norge og Sortland kommune har satset flere millioner kroner på å legge til rette for ny fabrikk, med grunnerverv og opparbeidelse av tomta.

Av søknaden som er sendt til fylkesmannen fremgår det at man regner med 10 ansatte på dagtid og 3 på andre tidspunkt. Her blir det altså snakk om 10-13 arbeidsplasser. Regjeringen besluttet nylig å åpne for kommersiell høsting av raudåte og Calanus starter derfor bygging av verdens første raudåtefabrikk.

– Det har tatt sin tid. Jeg har jobbet med raudåte siden 2007 og hadde første møte med Fiskeridepartementet i 2009. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, sa gründer Gunnar Rørstad i Calanus til Dagens Næringsliv nylig.

– Vi bygger pilotfabrikk for en ny industri. Vi har utviklet hele verdikjeden alene. Det blir det første anlegget i sitt slag for bioraffinering av raudåte. Kapasiteten blir 7.000 tonn per år. Vi håper i løpet av en femårsperiode å komme opp i en omsetning på 200 millioner kroner per år, sier Rørstad.

I 2018 solgte Calanus produkter for 70 millioner kroner basert på forsøksfiske av raudåte med 7.000 tonn. Bedriften har selv nå fått øremerket kvote på 5.000 tonn i 3 år, men kan selvsagt kjøpe raudåte fra andre fiskefartøy.