Byggesaker hoper seg opp

Huseiere og byggefirma i Sortland venter i måneder og år på svar på sine søknader. Nå har et firma gått lei og klaget kommunen inn for statsforvalteren. Uforsvarlig lang tid, mener klageren.

Bunken av byggesaker bare vokser hos teknisk sjef Brynjulv Øverby (illustrasjonsfoto).

– Vår vurdering er at en saksbehandlingstid på nærmere ett år, er langt utover hva som kan forventes.

Det skriver Norconsult as i et brev til statsforvalteren i Nordland.

En søknad som ble sendt i november 2022 er ennå ikke besvart. Heller ikke en annen som ble sendt i februar.

Dette er i strid med plan- og bygningslovens regler for saksbehandling.

– Det utøves en uforsvarlig lang behandlingstid i Sortland kommune, skriver Norconsult.

– Vi ber om at statsforvalteren tar ansvar for å iverksette nødvendige tiltak.

Dette for at befolkningen i Sortland kommune igjen kan oppleve en forutsigbarhet hos kommunens byggesaksavdeling, påpeker Norconsult.

Flere andre firma har også purret på gamle saker, uten at disse er blitt besvart.

Kanstad Trelast as etterlyste nettopp en sak som har ligget på rådhuset i 32 uker.

– Hva er status i denne saken, spør Ingve Kanstad i epost nettopp til kommunen.

Sveis og Maskinteknikk as sendte en søknad i mai måned, og burde hatt svar innen 3 uker.

Nå skriver de at råbygget er satt opp, ettersom svaret mangler og tidsgrensen for lengst er oversittet.

– Vi har fortsatt ikke fått tilbakemelding på våre henvendelser i saken.

Derfor tør vi å minne på om dette, slik at vår aktivitet ikke skal komme som en overraskelse på myndighetene, skriver Emil Nilsen i epost til kommunen.

Også fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er det sendt brev til kommunen om den lange behandlingstiden.

Vesterålnytt har bedt om kommentar  til dette fra ordfører, kommunedirektør og «teknisk sjef».

– Vi er ikke tilfreds med situasjonen slik den oppfattes og beskrives, sier kommunalsjef Brynjulv Øverby i et svar til Vesterålnytt.

– Det er ikke i tråd med forvaltningsloven at det ikke gis svar på søknader og henvendelser, innrømmer han.

– Kommunen har færre saksbehandlere på jobb enn det vi anser for å være behovet.

Vi opplever konkret at byggesaksbehandlere går ut i fødselspermisjon.

Det er gledelig, men samtidig utfordrende, påpeker Øverby.

Man har også nyansatte som trenger tid for å komme inn i jobben og bli høyt produserende.

Det er gjort grep for å møte disse utfordringene.

Utlysning etter byggesaksbehandlere har vært gjort, uten at man fikk tilsatt noen.

Sortland kommune lyser derfor ut stillingene på nytt.

– Det er gjort avtale med ekstern aktør om bistand for å få unna køen med byggesaker.

Det har tatt tid å få denne avtalen i funksjon, men vi forventer økt produksjon i nær fremtid, sier Øverby.

En varig løsning er avhengig av at man greier å ha nok hender til å produsere et nødvendig antall byggesaker på totalt sett kortere tid enn det skjer i dag.

Dette innebærer å øke antall saksbehandlere gjennom tilsettinger og innleie.

Dessuten vurdere og lete etter bistand fra andre kommuner som måtte ha kapasitet til overs, samt vurdere hva som må til og hva som er akseptabelt for å redusere ressursbruken på den enkelte byggesak.

Vi vil også gjøre en vurdering av hvordan vi prioriterer saker i saksbehandlingen.

Dette vil kunne bidra til en bedre situasjonen, særlig for næringsdrivende som venter på å få sine saker behandlet, sier kommunalsjef Brynjulv Øverby.