Bekreftet og startet opp

Nord-Norges største samferdselsutbygging er en realitet. I dag ble prosjektet formelt signert og prislappen er nå kommet opp i 20 milliarder kroner totalt sett. Og jobben er allerede påbegynt.

Skanska og Hære er allerede i gang med rigging i Lofastkrysset (foto: Statens vegvesen).

– Det er svært gledelig å kunne inngå en så stor kontrakt i en så krevende økonomisk tid som denne.

Særlig når utbyggingen betyr så mye for så mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Hovland mener også at det er spennende at vegen skal bygges i et offentlig privat samarbeid (OPS) med Hålogalandsvegen AS og deres totalentreprenør, Skanska Norge AS.

Partene tar med seg viktig erfaringen vi har fra tidligere og pågående OPS-kontrakter med mål om å skape en god utbyggingsprosess.

– Dette er en stor dag for alle dem som har jobbet for og ventet på dette viktige samferdselsprosjektet, som vil binde Nordland og Sør-Troms sammen på en helt annen og ny måte.

Jeg er veldig glad for at det er en norsk entreprenør som fikk oppdraget.

Det vil bety mye for norsk anleggsbransje og for lokale underentreprenører i Nord-Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef i Skanska, Stein-Ivar Hellestad, signerte kontrakten (foto: Knut Haarvik/Statens vegvesen).

For Vegvesenet er utbyggingen også et pilotprosjekt for å finne gode løsninger og metoder for å verne om artsmangfoldet, samt redusere klima og miljøavtrykket ved vegbygging.

I kontrakten er det blant annet satt av inntil 100 millioner kroner til klimafond.

Hensikten er å kunne premiere og utvikle nye innovative tiltak som ytterligere reduserer klimagassutslippene i dette prosjektet og for fremtidig vegbygging.

– Vi opplever at Hålogalandsvegen AS har møtt oss på mange av våre krav og at de også ønsker gode klima- og miljøtiltak.

Gjennom våre avklaringsrunder og forhandlinger har vi sammen funnet flere gode løsninger, sier prosjektsjef Reidar Johansen.

OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt skal knytte Harstad, Evenes, Lødingen og Sortland bedre sammen.

Utbyggingen skal øke trafikksikkerheten og bedre fremkommeligheten.

Ny veg vil gi redusert kjøretid på ca. 40 minutter mellom Sortland og Harstad.

Det blir også omlag 35 minutter raskere å kjøre fra Lofoten til Evenes lufthavn eller Narvik.

Den nye vegen vil gjøre nærings og persontransporten tryggere og mer effektiv, og gi hele regionen en bedre forbindelse til E6.

Oversiktskart med riggområder langs traseen som skal bygges (ill.: Statens vegvesen).

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler.

22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje, mens 20 kilometer legges i ny veglinje.

Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028.

OPS-kontrakten med Hålogalandsvegen AS har en total ramme på 20 milliarder 2022-kroner.

Dette dekker bygging, drift og vedlikehold, samt finansiering og endringer gjennom hele kontraktsperioden på 21 år.

Skanska vil bygge og drifte prosjektet i sin helhet.

Med seg i arbeidet har Skanska rådgiverselskapene Multiconsult og Aas-Jakobsen.

Hæhre Entreprenør vil bygge den vestlige delen av prosjektet i underentreprise, mens Svevia Norge vil utføre viktige driftstjenester etter at byggeperioden er avsluttet.

Hålogalandsvegen AS er heleid av Skanska Norges konsernpensjonskasse og Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse.