Anbefaler LoVe-olje

Nordland AP fattet i helga et ganske kontroversielt vedtak om å åpne for olje utenfor Lofoten og Vesterålen. Sortlands politikere stiller seg imidlertid helt på linje med dette, mens Øksnes er imot.

Leder i Nordland AP, Bjørnar Skjæran, ble gjenvalgt og han fikk også flertall for sitt ønske om å åpne for oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen (fotomontasje). Det er feltet merket med oransje som først skal åpnes, utenfor Røst, der det akkurat i disse dager pågår et hektisk lofotfiske.

-Det klart jeg er skuffet, men jeg er ikke veldig overrasket, sier lederen i Moskenes Ap, Laila Jusnes Kristiansen til AvisaNordland. Årsmøtet i Nordland Arbeiderparti sa søndag ja til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten. -Vi var 36 som stemte mot og det var 92 som stemte for. Så dermed gikk kompromisset igjennom, forteller hun.

Et forhold som har vakt ekstra oppsikt i det siste er at man først vil åpne for oljeleting utenfor Røst. I vinter har Lofotfisket vært dårlig på Vestfjorden, bortsett fra på bankene omkring Røst. Det er altså i akkurat det samme området som man nå ønsker oljerigger at skreien i år har samlet seg for å gyte.

-Å åpne for en konsekvensutredning i et av de rikeste fiskefeltene vi har, er en krigserklæring og ikke et kompromiss, sa Laila Jusnes Kristiansen under debatten hos Nordland AP. Hennes sterke appell klarte likevel ikke å snu stemningen. Ledelsen i fylkeslaget fikk dermed flertall for sitt forslag.

Vedtaket i Bodø betyr at Nordland AP anbefaler landsmøtet i Arbeiderpartiet å åpne for olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette til tross for massiv motstand fra fiskernes organisasjoner og miljøvernerne. Både i AP og LO er det sterk splittelse i dette spørsmålet. En rekke fylkeslag i AP har vedtatt å gå imot en slik åpning for olje i LoVe, men det lokale fylkespartiet vil altså selv åpne. Blant de fylkeslagene i AP som har vendt tommelen ned er Akershus, Sogn og Fjordane og Buskerud.  Tidligere har både Troms og Finnmark gjort det samme. Dette vil trolig bli et av de mest brennhete temaene under APs landsmøte i vår.

Med sitt vedtak nå er Nordland AP også helt på linje med den uttalelsen som ble fattet i Sortland kommunestyre før jul. Her ble det vedtatt en liknende formulering, etter forslag fra Høyres Beate Bøe Nilsen. Både ordfører Tove Mette Bjørkmo og flertallet av APs gruppe stemte for. Vedtaket i Sortland kommunestyre ble gjort uten at man tillot noen debatt om saken. Ordfører Siv Dagny Aasvik i hadsel har også markert seg som en ivrig tilhenger av olje i LoVe. Aasvik ble for øvrig gjenvalgt som styremedlem i Nordland AP.

Vesterålen stilte med utsendinger fra alle kommunepartiene som er i aktivitet. Representantene fra Øksnes stemte imot konsekvensutredning, mens de fleste andre fra Vesterålen stemte for. Øksnes AP har hatt medlemsmøte om saken og der avgjorde flertallet at man ville stemme imot.

Uttalelsen fra årsmøtet i Nordland AP lyder i sin helhet slik:

Norge ligger fremst i verden i utvikling av havbasert olje- og gassaktivitet. Petroleumsnæringen er et av grunnlagene for utvikling i relaterte næringer som verftsindustri og skipsfart. Den er også viktig for næringsvirksomhet med stort potensial slik som havbruk og havbasert fornybar energi. Derfor er olje- og gassvirksomhet en avgjørende del av Arbeiderpartiets strategi for å gjøre Norge verdensledende på næringsutvikling knyttet til havet.

Arbeiderpartiet vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten. Næringen sysselsetter 250.000 ansatte, og bidrar med enorme verdier til fellesskapet. En aktiv næringspolitikk vil sikre oljenæringen forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har de senere årene fått stor oppmerksomhet. Områdene er svært viktige for fiskerinæringen, samtidig som det antas å finnes store forekomster av olje og gass. Området har også store naturverdier, og reiselivet knyttet til Lofoten er i sterk vekst. Områdene er viktige for mange.

All menneskelig virksomhet medfører risiko. Det gjelder også petroleumsvirksomheten, som både har potensiale for konflikt med andre næringer, og som ved eventuelle utslipp kan medføre betydelige skader på natur og miljø. Til tross for at det er samlet inn store mengder data og generert mye ny kunnskap de senere årene, er det fortsatt stor usikkerhet og uenighet om hva som er riktig i forhold til disse områdene.

I erkjennelsen av dette har programforslaget en klok og samlende tilnærming. Arbeiderpartiets linje i petroleumspolitikken har alltid vært en skrittvis og forsiktig tilnærming til nye områder, samt at næringen skal bidra til regionale og lokale ringvirkninger. Interessemotsetningene knyttet til områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja tilsier at denne tilnærmingen forsterkes her.

En konsekvensutredning av Nordland 6 vil klargjøre om og eventuelt hvordan det kan drives petroleumsvirksomhet i hele eller deler av området. Områdene Nordland 7 og Troms 2 skiller seg fra Nordland 6 på flere måter. Det vil derfor være klokt å avvente revidering av den helhetlige forvaltningsplanen for områdene, før man eventuelt setter i gang med konsekvensutredning av disse områdene.

På denne bakgrunnen støtter Nordland Arbeiderparti forslaget til programformuleringer om olje og gass, og anbefaler landsmøtedelegasjonen å arbeide for et samlende forlik i landsmøtet.