100 leiligheter på Strand

Vest for den gamle fergekaia på Strand planlegges det nå for 100 nye leiligheter langs sjøen, med nybygg opp til 4 etasjers høyde.

Det aktuelle området som nå tenkes bebygget er farget lysegrønt, mens mulig utfylling i sjøen er farget lilla. Dette ligger rett nedenfor Strand skole (arkivfoto).

Mange ønsker å bo ved sjøen og trenden er leiligheter i småblokker, slik man etterhvert har fått mange av i Sortland by. Nå kan dette komme også på Strand, rett nedenfor barneskolen.

Det er Einar Mårstad og Finn Pedersen som nå har tatt initiativ til å starte planleggingen, gjennom sitt selskap Kg Torggata As. Disse eier 22 dekar vest for fergekaia.

Det er konsulentene i Asplan Viak som nå skal starte opp arbeidet med å legge konkrete planer, på vegne av Mårstad og Pedersen. Et par andre mindre eiendommer blir også berørt av denne planen.

Tanken er å tilrettelegge for sentrumsnære boliger med høy bokvalitet i tilknytning til det gamle fergeleiet på Strand. Intensjonen er å bygge opp en ny bydel med tilhørende lekeplasser, offentlig rekreasjonsområde, friområde langs sjøen og småbåthavn. Det skal bli trygg kryssing av fylkesvegen, med kort veg til skole, barnehage og butikk.

Det er tenkt etablert til sammen ca. 100 boenheter med variasjon i størrelse på leilighetene. Samlet utbygging vil bli på anslagsvis 15.000 kvadratmeter, inkludert garasjeanlegg.

Boligbebyggelsen er tenkt etablert som leilighetsbygg og lavblokker i 3-4 etasjer. Bebyggelsen tenkes brukt som støyskjerm mot fylkesvei 85, ved at det anlegges garasjer her.

Planleggingen er helt i startfasen, men altså kommet såpass langt at man har skissert hva som er mulig. Det skal etterhvert komme en reguleringsplan, og denne blir lagt ut offentlig slik at berørte kan komme med innspill til denne.

Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan for området, hvor arealet er avsatt til friluftsområde. Tiltaket er også i strid med Byplan for Sortland, hvor området er avsatt til småbåthavn og næringsvirksomhet. På oversiden av veg er det regulert for bolig, offentlige bygg og næring.

På denne bakgrunn må altså planene til full behandling i Sortland kommune, der kommunestyret altså må gi tillatelse til å bygge boliger på et område som tidligere er øremerket friluftsliv. Hvordan dette vil gå, vet man ikke konkret før saken har vært drøftet politisk.