1 milliard i bompenger

Planene om nyveien fra Sortland til Evenes begynner å ta form. Nå er tanken at det «bare» blir 1,13 milliarder å ta inn i bompenger, via 8 nye bomstasjoner, mens Staten betaler 7,5 milliarder.

Det blir en bom i Gullesfjord, i Løbergsbukta, der det i dag er en meget knapp sving over en fylling. Her rettes veien ut og går inn i tunnel (foto: skisse SVV).

Den delen av Hålogalandsvegen som skal bygges først er det såkalte OPS-prosjektet. Dette har en anslått totalkostnad på 8,6 mrd. kroner (2018), og hoveddelen av dette skal dekkes av statlige midler, mens en mindre andel på 1,15 mrd. kroner (2018) skal dekkes av bompenger. Dette gir en relativt lav bompengeandel på litt over 13 prosent av totalsummen.

For å kreve inn disse bompengene er det foreslått totalt 8 bomstasjoner. En av disse vil bli satt opp i Gullesfjord, ved Løbergsbukta.

OPS-prosjektet strekker seg fra Tjeldsundbrua via Gullesfjord og til Langvassbukt, rett før Sigerfjordtunnelen. Prosjektet omfatter bygging av 83 km veg på E10, rv. 83 og rv. 85, hvorav det til sammen er 28 km tunnel fordelt på 9 tunneler/tunnelarmer, 20 km veg i ny trase og 35 km oppgradering av veg i eksisterende trase.

Reguleringsplanen, som ble vedtatt sommeren 2017, dekker et større område og tar med seg vegene inn til Harstad, Sortland og fra Tjeldsundbrua til Snubba, men disse endestrekningene skal ikke bygges i denne omgang.

En OPS-kontrakt er en langtidskontrakt som omfatter at et selskap først bygger vegen og deretter står ansvarlig for drift og vedlikehold av den samme strekningen i inntil 25 år.

Prosjektet vil gi en langt bedre vegstandard, høyere fartsgrenser og vesentlig sikrere veg. Gjennom OPS-prosjektet kortes kjøretiden mellom Harstad og Sortland ned med inntil 40 minutter, hvorav den største besparelsen, på ca. 34 minutter, kommer mellom Harstad og Gullesfjordbotn.

Hovedregelen i bompengeprosjekter er at innkrevingen går over 15 år. Likevel legges det opp til en bompengeperiode på 20 år i dette prosjektet, da det vil føre til mindre forskjell på lengden på bompengeperioden og lengden på OPS-kontrakten som er 25 år.

Det legges til grunn etterskuddsvis innkreving av bompenger, det vil si at innkrevingen først starter opp når OPS-prosjektet er ferdig bygget og åpnet for trafikk.

Bomstasjonen i Gullesfjord vil kreve inn 20 kroner for en vanlig personbil og det dobbelte for en lastebil. Kanstadbotn kommer deretter med med 10 kroner (20 kr) og Fiskfjorden med 50 kroner (100 kr).  Merk at disse summene er uten rabatt.

Innerst i Kanstabotn blir det et nytt stort veikryss, og her blir det bomstasjon før vesterålinger kan svinge av mot Lødingen (foto: Statens vegvesen).

Det er viktig å merke seg at det er forutsatt at bomtakstene blir justert i samsvar med prisutviklingen, og at det fortsatt er mange år til innkrevingen eventuelt starter. Endelig forslag til takst- og rabattsystem vil bli lagt fram til lokalpolitisk behandling, før Vegdirektoratet fatter endelig takstvedtak.

I dag benyttes to takstgrupper:

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg, samt alle kjøretøy i kjøretøygruppe M1. (Kjøretøygruppe M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler.)
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg med unntak av kjøretøy i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med brikke og gyldig avtale får 20 pst. rabatt. For takstgruppe 2 er det innført obligatorisk brikke, og det blir ikke gitt rabatt til kjøretøy i denne takstgruppen.

Etter den lokalpolitiske behandlingen vil saken bli oversendt Vegdirektoratet for videre behandling. OPS-prosjektet skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2), og etter at KS2–prosessen er gjennomført, vil det bli fremmet en Stortingsproposisjon om finansiering og gjennomføring av prosjektet.