Tilskudd til Øksnes

Til sammen 15 prosjekt i Nordland får tilretteleggingsmidler. Blant disse er «Utvikling og vekst i landbruket i Øksnes» som er tilgodesett med 600.000 kroner.

– Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å bidra til modernisering av landbruket og utvikling av andre landbruksrelaterte næringer, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Midlene kommer fra tilskuddsordningen «Tilskudd til regional tilrettelegging i landbruket».

Her skal det primært støttes opp om innledende faser, og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt.

Man skal fokusere på prosjekt som bidrar til økt produksjon og nyskaping i primærjordbruket.

Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for satsinger på bygdenæringer, er også med.

Landbruket har en sentral plass i fylkesrådets politiske plattform.

Fylkeskommunen skal legge til rette for gode fagmiljøer, lønnsomhet, fagutdanning og dermed bedre rekruttering.

Den overordnede målsetningen i «Regional plan for landbruket i Nordland 2018-2030» er å skape et bærekraftig og nyskapende landbruk.

– Det vil uten tvil bli stilt stadig sterkere krav til de som ønsker å ha landbruket som hel eller delvis levevei i Nordland i årene framover.

Ikke minst gjelder dette for de melkebønder, som står overfor valget mellom investering i løsdrift eller nedlegging/omlegging av driften.

For å utnytte hvert enkelt bruks potensiale enda bedre, er det avgjørende at det satses enda mer innenfor blant annet grøntproduksjonene, utnytting av beite- og grovfôrressursene og tilleggsnæringer, eksempelvis samarbeid mellom gård og skole, sier Haukland.