Hver tiende er ufør

10,7 prosent av 18-67-åringene var uføretrygdet i 2022, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå, SSB.

Personer med lav utdanning blir oftest uføretrygdet og har lavere inntekter enn andre uføre.

I 2022 var 377.800 personer uføretrygdet, nesten 4.000 flere enn året før.

Andelen holder seg likevel stabilt på 10,7 prosent av alle 18-67 åringer.

Mange fikk forlenget periode på arbeidsavklaringspenger under pandemien, og derfor var det forventet en viss økning i antall nye uføretrygdede i 2022 sammenlignet med de to foregående årene.

I alt 25.800 nye uføre i 2022 er likevel ikke mer enn om lag 600 flere enn året før, og fremdeles godt under nivået i årene før pandemien.

0,7 prosent av alle 18-67-åringer ble nye mottakere av uføretrygd i 2022.

Mens andelen uføretrygdede under 45 år fortsetter å øke, er det motsatte tilfelle for de som er litt eldre, spesielt i aldersgruppen 62-67 år.

Dermed har gjennomsnittsalderen for uføretrygdede sunket med nesten to år siden 2015 og er nå 52,4 år.

Uføretrygd er en ordning som skal sikre inntekt for personer som av helsemessige årsaker ikke kan delta for fullt i arbeidslivet.

Bak den stabile andelen uføre i befolkningen de siste årene skjuler det seg noen viktige forskjeller mellom grupper med ulikt utdanningsnivå.

Selv om det ikke er nytt at personer med lav utdanning er overrepresentert på ordningen, ser vi at forskjellen mellom utdanningsgrupper har økt de siste årene.

Hele 24,0 prosent av alle 18-67 åringer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning var uføretrygdet i 2022, det er en økning på over 5 prosentpoeng siden 2015.

Andelene er spesielt høye for kvinner over 55 år, der om lag halvparten av dem med lav utdanning er uføre.

Andelen uføre blant dem med høyere utdanning er langt lavere, og har i tillegg holdt seg mer stabilt de siste årene.

10,8 prosent uføre blant dem med videregående skole er kun en økning på 0,6 prosentpoeng siden 2015, mens andelen blant dem med universitet og høgskoleutdanning har økt med 0,7 prosentpoeng i samme periode og er nå på 4,6 prosent.

Det er imidlertid en stadig mindre andel av befolkningen mellom 18-67-år som har grunnskole som sin høyeste utdanning, så selv om vi ser en økende andel uføre med grunnskoleutdanning bidrar det økende utdanningsnivået i befolkningen til at den totale uføreandelen holder seg forholdsvis stabil.