Subsidier til havvind

Regjeringa styrkjer no satsinga på havvind ytterlegare. I tillegg til å styrkje energimyndigheitene foreslår regjeringa totalt 148 millionar kroner til vidare arbeid med havvind på norsk sokkel.

– Regjeringa har store ambisjonar for utviklinga av havvind på norsk kontinentalsokkel.

Satsinga skal gi auka tilgang på fornybar kraft i Noreg, bidra til at vi kuttar utslepp og leggje til rette for at industrien får eit nytt bein å stå på.

I forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslår regjeringa derfor å styrkje dette arbeidet ytterlegare, seier olje- og energiminister Terje Aasland.

Midlane vil leggje til rette for førebuingar til utlysinga av nye område for havvind i 2025 og seinare.

Dessuten bidra til gjennomføring av nødvendige feltundersøkingar av natur og miljø i områda som er aktuelle for utlysing i 2025.

Og til å ferdigstille grunnundersøkingar i dei områda som allereie er lyst ut.

Regjeringa foreslår også ei styrking av energimyndigheitene og auka løyving til kompetansemiljø for havvind.

Den vidare havvindsatsinga føreset tilgang på areal.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) leia ei direktoratsgruppe som tidlegare i år leverte forslag til 20 område som kan eigne seg for havvind.

Olje- og energidepartementet har bede NVE om å gjennomføre strategisk konsekvensutgreiing av områda Vestavind B, Vestavind F og Sørvest F med sikte på eventuell utlysing i 2025.

NVE vil også gjennomføre strategisk konsekvensutgreiing av dei andre områda som er aktuelle for utlysing framover mot 2040.