Strømstøtte fortsetter

Regjeringen foreslår strømstønad til husholdninger ut hele 2024, og setter av 9,75 milliarder kroner til dette i budsjettet.

– Vi lever i en krevende økonomisk tid. For å bidra til forutsigbarhet hos husholdningene, foreslår vi å videreføre strømstønadsordningen som en time-for-time-løsning, med stønadsgrad på 90 prosent for hele året.

Husholdningskunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm skal også få støtte, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Regjeringen foreslår at terskelverdien for stønad blir prisjustert fra 70 til 73 øre per kilowattime fra 1. januar 2024.

Staten betaler 90 prosent av kraftprisen over dette nivået.

Beregningen av strømstønaden baserer seg på spotprisen time for time i det prisområdet husholdningen tilhører.

Ordningen med strømstønad omfatter husholdninger, fellesmålt strømforbruk i boligselskap, husholdninger tilknyttet gårds- og grendeverk og de som bor fast i fritidsbolig.

Kunder av nærvarmeanlegg som baserer seg på strøm omfattes også gjennom en egen søknadsbasert ordning for husholdninger.

Hensikten er at det skal være gunstig å velge energieffektive oppvarmingsløsninger.

I 2022 ble det utbetalt 32,6 milliarder kroner i strømstønad til husholdningene. Det anslås at staten vil utbetale om lag 9,75 milliarder kroner i strømstønad i 2024.

Årsaken til nedgangen er at strømprisene har gått betydelig ned det siste året.

En husholdning på Sørlandet (prisområde NO2) fikk i gjennomsnitt om lag 16 500 kroner i strømstønad i 2022.

– I 2023 har vi fått mer vann i magasinene, og fyllingsgraden er tilnærmet på normalt nivå i store deler av landet.

Men strømprisene er fortsatt høye, særlig på Sør-Vestlandet, og prisene kan i tillegg komme til å svinge en del framover.

Vi er fortsatt inne i en periode der utviklingen i energimarkedene rundt oss er mer usikker enn normalt.

Derfor har regjeringen i flere omganger forlenget og forbedret strømstønadsordningen. Folk skal være trygge på at staten stiller opp, sier Aasland.

Regjeringen vil bruke 18 millioner kroner for å redusere forskjeller i nettleien til kunder i distribusjonsnettet.

Formålet med ordningen er å bidra til en direkte reduksjon av nettleien til sluttbrukere som er tilknyttet distribusjonsnettet i områdene med høyest nettleie.

Nettleie er det forbrukeren betaler for å frakte strømmen til boligen sin