Staten tar havnene

Fiskerihavnene forblir statens ansvar. Dette har Støre-regjeringa fått gjennomslag for. Dermed stanser overføring til fylkene og tilbakefører de som allerede har skiftet eier.

– Regjeringen ønsker å ruste opp havner og farleder, for å ivareta næringslivets behov og for å sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn.

Gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavnene er et viktig steg i riktig retning.

Nå ønsker vi å kunne realisere nye fiskerihavneprosjekter så raskt som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Som en del av regionreformen, ønsket den forrige regjeringen å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene.

Det var imidlertid bare fylkene fra Vestland og sørover som gikk med på dette, og ansvaret for fiskerihavnene har siden den gang vært uavklart og delt.

Konsekvensen av dette er at det ikke har vært planlagt nye fiskerihavneprosjekter siden 2018.

– Usikkerheten rundt ansvaret for fiskerihavnene har ført til at investeringer i viktige fiskerihavneprosjekter langs kysten har stoppet opp.

Dette har vi nå ryddet opp i, sier Skjæran.

Regionreformen medførte at Kystverkets fiskerihavneanlegg i Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Viken ble overført til nevnte fylkeskommuner etter avtale med virkning fra 1. januar 2020.

Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark gikk ikke med på avtale på de betingelsene som gjaldt for dette.

Gjeninnføring av det statlige ansvaret for fiskerihavner vil omfatte 140 anlegg, og om lag 85 prosent av disse ligger i næringsaktive fiskerihavner.