Omvendt voldsalarm

Regjeringen ønsker å styrke beskyttelsen av personer som risikerer å bli utsatt for vold, trusler og annen uønsket kontakt.

Derfor foreslår regjeringen nå å innføre en adgang til å ilegge elektronisk kontroll av et besøksforbud, også kalt omvendt voldsalarm.

Omvendt voldsalarm er et tiltak for å kontrollere at en person som får et forbud mot å oppholde seg i et bestemt område, overholder forbudet.

Den som ilegges tiltaket, må bære en fotlenke.

Det blir sendt et varsel fra fotlenken til politiet dersom personen beveger seg inn i det angitte området.

– Vi må beskytte dem som lever i utrygghet for vold og trusler.

Regjeringen mener ulempene ved beskyttelsestiltak bør plasseres hos dem som skaper utryggheten i større grad enn i dag, slik som ved kontaktforbud, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Formålet med endringene som foreslås i straffeprosessloven, er å bedre etterlevelsen av besøksforbud og kontaktforbud.

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Det er mange som lever i utrygghet for vold og trusler.

Arbeidet med å øke bruken av omvendt voldsalarm inngår i en helhetlig satsing for å forebygge og bekjempe slik vold.

– Vold og trusler er aldri ofrenes feil. Disse lever med utrygghet og opplever ofte store begrensninger på sine liv.

Derfor bør byrdene ved besøksforbud bæres av dem som ilegges slike forbud, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen foreslår derfor å gi påtalemyndigheten hjemmel til å ilegge elektronisk kontroll av besøksforbud hvor dette er et egnet og forholdsmessig tiltak.

Etter forslaget kan elektronisk kontroll som hovedregel bare ilegges noen som med skjellig grunn mistenkes for brudd på et besøksforbud, og bare når det anses nødvendig for at forbudet skal bli overholdt.

Det samme skal gjelde ved skjellig grunn til mistanke om brudd på et kontaktforbud.

For å dekke et behov for beskyttelsestiltak også i andre tilfeller, foreslås det samtidig en snever adgang til i særlige tilfeller å ilegge elektronisk kontroll av besøksforbud uten krav om et forutgående brudd.

Påtalemyndighetens beslutning om å ilegge elektronisk kontroll skal som hovedregel bringes inn for tingretten for prøving.

Sammenliknet med dagens regler om omvendt voldsalarm, kan elektronisk kontroll av et besøksforbud ilegges raskere og på et tidligere tidspunkt i rettsprosessen.

– Jeg vil utvide ordningen med omvendt voldsalarm, slik at den kan brukes ved besøksforbud. Dette vil være et viktig beskyttelsestiltak, som jeg vet flere har ventet på, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).