Øket fravær i nord

Sykdom knyttet til luftveislidelser utgjør en betydelig andel av økningen i det legemeldte sykefraværet i Nordland i 3. kvartal. Dette tyder på at korona og smittevernstiltak påvirker sykefraværet, til tross for lav smitte i Nordland.

Innføring av smitteverntiltak gir ekstra utslag i negativ retning innen næringer som helse- og omsorgstjenester, samt undervisning.

Med legemeldt sykefravær på 5,4 prosent i 3. kvartal 2020 hadde Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet i landet. Deretter følger Troms og Finnmark med 5,1 prosent. Oslo hadde lavest sykefravær med 3,6 prosent. I landet som helhet var sykefraværet på 4,5 prosent i 3. kvartal 2020.

– Selv om Nordland er blant fylkene som har vært minst rammet av koronautbruddet ser vi at det gir utslag på sykefraværet, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Med smittesituasjonen som er i landet nå og usikkerhet knyttet til varighet på pandemien, så kan vi forvente fortsatt påvirkning på sykefraværet fremover.

Høyest legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2020 finner vi innenfor helse- og sosialtjenester (7,3 prosent). Lavest sykefravær finner vi i næringen elektrisitet, vann og renovasjon (3,2 prosent). Innen undervisning er det en markant økning i tapte dagsverk fra samme kvartal i fjor, med en økning på 11,4 prosent. Helse- og sosialtjenester, som er næringen med flest sysselsatte i Nordland, har økning på 3,4 prosent.

Samtidig ser vi betydelig nedgang i tapte dagsverk innen næringene transport og lagring, og overnattings- og serveringsvirksomhet, med nedgang på henholdsvis 9,3 og 19,4 prosent fra samme kvartal i fjor.

Koronautbruddet har ført til en økning i det legemeldte sykefravær knyttet til luftveislidelser. Sykdommer i luftveiene utgjorde 11,6 prosent av alle sykefraværstilfeller i 3. kvartal 2020, mot 9,4 prosent i 3. kvartal 2019.

Ser vi på de tapte dagsverkene utgjorde luftveislidelser en mindre andel, 4,8 prosent av det totale legemeldte sykefraværet. Det totale antallet tapte dagsverk knyttet til luftveislidelser har økt fra 13 197 tapte dagsverk 3. kvartal i fjor til 17 092 i 3. kvartal 2020. Dette utgjør omtrent en tredel av den totale økningen i tapte dagsverk.

Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Lurøy kommune, med 3,5 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Øksnes kommune med 7,9 prosent sykefravær.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 4,8 prosent, 6,6 prosent, 5,4 prosent og 5,5 prosent.