Nye i styret i Helse Nord

Styret for Helse Nord RHF er blitt litt endret, da det er skiftet ut to av de politisk oppnevnte medlemmene. Styreleder Renate Larsen har fått fornyet tillit og fortsetter i to år til.

Styret vil kommende periode bestå av Renate Larsen (styreleder) og Rune Gjertin Rafaelsen (nestleder).

I tillegg kommer medlemmene Henrik Olsen, Anne Husebekk, Jan-Oddvar Sørnes, Tone Hauge og Agnete Masternes Hanssen.

De to sistnevnte er nye i styret.

I tillegg kommer tre medlemmer som er valgt av og blant ansatte. Disse er for tiden Martin Alexander Øien Jenssen, Sissel Alterskjær og Kari B. Sandnes.

Det er helse- og omsorgsministeren som oppnevner de eiervalgte styremedlemmene i regionale helseforetak.

Dette er et ordinært styrevalg, og styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år.

De nye styrene får det samlede styringskravet for 2024 etter helseministerens sykehustale tirsdag 16. januar.

I tråd med kravene i Helseforetaksloven skal styrene i de regionale helseforetakene oppnevnes annethvert år.

Loven stiller også krav til at styrene samlet sett innehar relevant kompetanse ut fra de regionale helseforetakenes formål og utfordringer, samtidig som det er ønskelig med en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i det enkelte styre.

– Jeg vil takke styremedlemmene som nå går av for jobben de har gjort.

De har lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats over flere år til det beste for sykehusene og pasientene.

Samtidig er jeg godt fornøyd med de nye styremedlemmene som kommer inn.

Jeg har satt sammen styrer med bred kompetanse og god samfunnsforståelse som skal bidra til å realisere regjeringens politikk.

De nye styrene er godt egnet i arbeidet med å styrke vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Styrene i de regionale helseforetakene er øverste ansvarlige organ i helseregionen.

Styrene skal sørge for at helseforetakene i regionene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen.

De har ansvar for at de helsepolitiske målene blir nådd innenfor rammene som Stortinget har vedtatt.

Styremedlemmene skal ikke som styremedlem representere geografiske områder, partier eller andre interesser.

Styret skal samlet sett representere et mangfold og bredde som dekker hele regionen.