Mindre for husholdet

Norske husholdninger fikk en nedgang i realinntektene på 1,4 prosent i 2022. Samtidig økte antallet personer med lavinntekt med 18.600 personer fra året før.

I 2022 hadde norske privathusholdninger, utenom studenthusholdninger, en median inntekt etter skatt på 590.400 kroner, viser nye tall fra SSB-statistikken.

Sammenliknet med året før har realinntektene falt med 1,4 prosent, eller 8.600 kroner.

En må tilbake til 2012 for å finne lavere medianinntekt enn den vi finner i 2022, omregnet til faste priser.

Justerer vi inntekten for ulikheter i husholdningssammensetning, såkalt inntekt etter skatt per forbruksenhet som i 2022 lå på 445.600 kroner, falt median realinntekt med 0,6 prosent.

– Den største driveren for nedgang i samlet realinntekt skyldes den relativt høye prisveksten på 5,8 prosent fra 2021-2022, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Lene Sandvik.

Mange husholdninger opplevde at økningene i lønnsinntekter, trygd og pensjon ikke holdt tritt med prisveksten.

For noen husholdninger i toppen av fordelingen var også nedgangen i kapitalinntekter betydelig, etter at flere tok ut store utbytter i 2021 for å tilpasse seg en varslet økning av utbytteskatt i 2022.

Sorterer vi inntekt etter skatt per forbruksenhet i 100 like deler, fra lavest til høyest inntekt, finner vi at det er de i toppsjiktet og bunnsjiktet som har hatt størst nedgang i realinntektene.

For toppsjiktet sammenfaller realinntektsnedgangen med fall i kapitalinntekter. De som befinner seg i midten av inntektsfordelingen, det vil si medianen, har opplevd lavest nedgang.

Husholdningene som ikke opplevde nedgang i realinntektene var enslige med henholdsvis små barn og voksne barn, aleneboende under 30 år og par uten barn under 30 år.

Bakgrunnen for dette er at yrkesinntektene i disse gruppene økte noe utover prisveksten. For enslige med små barn ser vi i tillegg en økning i overføringer.