Dømt til 7 års fengsel

En mann bosatt i Vesterålen er dømt til 7 års fengsel for overgrep mot flere unge jenter i Asia. Overgrepene sidestilles med voldtekt, selv om de ble bestilt og utført over internett.

Tingretten avsa dom på 7 års fengsel (arkivfoto).

Midtre Hålogaland tingrett har nå avsagt dom i en sak der ofrene er unge jenter i Asia, mens den tiltalte befinner seg i Vesterålen.

Mannen er i slutten av 40 årene, bosatt i Vesterålen, men tidligere tilflyttet fra annen del av landet.

Tiltalen mot mannen gjelder en hel rekke forsøk på overgrep via nettet. Noe skjedde for 8-9 år siden, mens andre tilfeller er av nyere dato.

Han har bedt voksne personer i et asiatisk land om å medvirke til å utføre seksuelle handlinger mot unge jenter.

Her er benyttet Skype og WhatsApp via PC og mobil, for å bestille og overføre overgrepene.

Den yngste jenta skal ha vært 12 år, mens den eldste ifølge tiltalen var 15 år.

Selv om overgrepene skjedde via internett, behandles de nå som lovbrudd ifølge norsk lov, og defineres som voldtekt.

Mannen har innrømmet skyld for en god del av punktene han nå var tiltalt for.

En del av overgrepene ble trolig ikke utført, selv om mannen betalte, ettersom nett-tilgangen sviktet.

Han ble derfor frikjent for 7 punkter i tiltalen, men likevel dømt for flere andre som lot seg bevise.

Da saken ble avdekket tok politiet beslag i datamaskiner og mobiltelefoner tilhørende tiltalte.

Ved gjennomgang av beslaget ble det funnet bilder og filmer som viste barn i seksuell positur eller barn i seksuell omgang med andre barn eller voksne.

Det ble funnet til sammen 178 unike bilder og 10 unike filmer med en total spilletid på 51 minutter.

Et utvalg av det beslaglagte materialet ble fremlagt som bevis i retten.

Ved vurderingen av den samlede straffeutmålingen, viser retten til at nettovergrep innebærer en kynisk utnyttelse av barn som befinner seg i en særlig sårbar eller utsatt situasjon.

Overgrepene tiltalte dømmes for er også grove, ved at de ble eller skulle bli filmet og sendes til tiltalte over internett, med risiko for videre spredning.

Retten legger også vekt på at oppdagelsesrisikoen ved denne typen direkteoverførte overgrep er lav, blant annet fordi filmene av overgrepene som utgangspunkt ikke lagres hos den som
bestiller og ser på overgrepene.

Sterke allmennpreventive hensyn taler derfor for at det utmåles en relativt streng fengselsstraff.

I formildende retning legger retten vekt på at det tok noe lang tid fra forholdene ble oppdaget og frem til pådømmelse.

Det tas også hensyn til at tiltalte har erkjent skyld for enkelte tiltaleposter, og at han for de øvrige postene han domfelles for har erkjent har erkjent å ha skrevet det som fremkommer av chatteloggene.

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har opptrådt som beskrevet i tiltalen og at han har handlet forsettlig.

Retten har etter en samlet vurdering der de skjerpende og formildende omstendighetene er hensyntatt, kommet til at straffen settes til fengsel i syv år.

Det gjøres fradrag i straffen for den tiden tiltalte har vært i varetekt. Han var varetektsfengslet i 86 dager, hvorav 17 dager i fullstendig isolasjon.

Den tiltalte mannen må også tåle inndragning av to bærbare datamaskiner og to mobiltelefoner.

Dommen er nettopp avsagt og er ikke rettskraftig før det er avgjort om det blir en ankebehandling.