Litt øket pensjon

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022, noe som tilsvarer 4,77 prosent.

Samtidig får alderspensjon under utbetaling en årlig økning på 4,12 prosent.

Regjeringen vil regulere grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening i samsvar med samlet lønnsvekst.

Alderspensjon under utbetaling, samt satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten.

– Det er viktig med et bærekraftig pensjonssystem, og både pensjonistene og dagens unge må bidra.

Jeg er glad for at vi i år får vekst i grunnbeløpet og pensjonene, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Det er fastsatt i lov og forskrift hvordan grunnbeløpet og pensjoner skal reguleres.

Stortinget har vedtatt nye regler for regulering av alderspensjon under utbetaling.

De nye reglene sikrer økt forutsigbarhet for hva pensjonistene får utbetalt, og at pensjonister ikke går i minus når lønnsmottakere går i pluss, sier Persen.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2022.