Lav ledighet i nord

Ved utgangen av juli er det registrert 1 .630 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken og Nordland har med det fortsatt landets laveste ledighet.

I tillegg til de helt ledige er det 332 arbeidssøkere på tiltak og 620 delvis ledige i Nordland.

Dermed er det totalt 2.582 arbeidssøkere i Nordland, noe som utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Fra juni til juli er det økning i antall helt ledige arbeidssøkere, mens det er reduksjon både i antall delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

– Det er normalt med en økning i antall helt ledige arbeidssøkere fra juni til juli, sier Karin Isaksen Rødelv, fungerende direktør ved NAV Nordland.

– Dette skyldes blant annet skoleelever og studenter som melder seg etter endt semester, samt at flere arbeidskontrakter avslutter før sommeren.

Det er fortsatt høy etterspørsel etter arbeidskraft i Nordland.

I juli ble det lyst ut 1.690 stillinger i Nordland innen mange ulike yrker.

Flest utlyste stillinger finner vi innenfor helse, sosial og omsorg, med 548 utlyste stillinger i juli, etterfulgt av reiseliv og transport (178), butikk og salgsarbeid (177) og serviceyrker (162).

– Det er utfordrende for mange Nordlands-virksomheter å få tak i riktig kompetanse, sier Isaksen Rødelv.

– Selv om det er lav arbeidsledighet i fylket er det mange som står utenfor arbeidsmarkedet og mangler kompetansen som etterspørres.

NAV har virkemidler for å støtte både arbeidssøker og virksomhet, og gjennom et godt samarbeid kan flere få muligheten i arbeidslivet samtidig som arbeidsgiver får dekket sitt behov for arbeidskraft.