Flere eldre stemmer

Samlet sett gikk valgdeltakelsen i høst ned med rundt 2 prosentpoeng, sammenliknet med lokalvalget for fire år siden. Dette ifølge tall fra SSB.

For de fleste grupper er det en nedgang i deltakelsen. Men for de eldste og unge menn under 25 år uten innvandrerbakgrunn gikk imidlertid valgdeltakelsen litt opp.

Valgdeltakelsen i kommunestyrevalgene er lavere enn i stortingvalgene.

For kommunestyrevalgene har valgdeltakelsen ligget mellom 60 og 65 prosent siden midten av 1990-tallet.

Lavest var den i 2003 med kun 59 prosent.

Dette økte og i 2019 var deltakelsen 64,7, som var det høyeste siden 1991.

I var var imidlertid deltakelsen i kommunestyrevalget sunket litt igjen og endte på 62,4.

Deltakelsen er enda litt lavere i fylkestingsvalgene. Valgdeltakelsen i fylkestingsvalgene har siden midten av 1990-tallet ligget på mellom 55 og 60 prosent.

I 2023 var den 57,5 en nedgang fra 60,5 i 2019. Deltakelsen i 2019 var altså relativt høy, mens deltakelsen i 2023 er mer på normalen.

For de fleste gruppene er det en nedgang i deltakelsen sammenliknet med 2019.

Men siden flere av de stemmeberettigede, i 2023, er i en aldersgruppe hvor deltakelsen er høyere enn gjennomsnittet, og flere av de stemmeberettigede har lang utdanning, blir ikke den samlede nedgangen på mer enn rundt 2 prosentpoeng.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 ser vi mange av de samme forskjellene i valgdeltakelse som tidligere.

Valgdeltakelsen er høyere for dem med universitets- eller høyskoleutdanning sammenliknet med dem med grunnskoleutdanning eller videregående utdanning.

Deltakelsen synker sammenliknet med 2019 innenfor alle utdanningsgruppene.

Men for de med universitet eller høyskoleutdanning er deltakelsen i 2023 på nivå med deltakelsen i 2015.

For dem med grunnskole og videregående skole er deltakelsen høyere enn i 2015.

Siden midten av 1990-tallet viser valgstatistikken at deltakelsen har vært høyere blant kvinnene sammenliknet med mennene.

I 2023 er den rundt 4 prosentpoeng høyere for kvinnene, uavhengig av alder.

Deltakelsen er høyest blant dem i 60- og 70 -årene, og relativt lav blant dem i midten av 20-årene.

Den er lavere for dem med innvandrerbakgrunn sammenliknet med øvrig befolkning.

Denne forskjellen holder seg når vi tar hensyn til bakgrunnsvariabler som utdanningsnivå, kjønn og alder.

Samlet er det en nedgang i deltakelsen uavhengig av innvandringskategori.

Blant den øvrige befolkningen er nedgangen på 0,8 prosentpoeng, fra 70,0 til 69,2 prosent.

Deltakelsen blant de uten innvandrerbakgrunn er høyere i 2023 sammenliknet med 2015.

For dem med innvandrerbakgrunn er deltakelsen i 2023 også lavere enn i 2015.

Som vi ser er den en liten økning i deltakelsen blant de over 80 år.

For de fleste aldergruppene er den en liten nedgang i deltakelsen sammenliknet med valget for fire år siden. Men den er høyere enn valget for 8 år siden