Fiskerikai i Holmen

Ved det nye anlegget til Holmøy Maritime as ved Kvalsaukan i Sortland, planlegges det allerede nå en ny kai. Dette vil bli en offentlig fiskerikai, betalt med penger fra stat, fylke og kommune. Kaia vil komme som en forlengelse av den som Holmøy selv allerede har bygget. Dette er et ledd i utviklingen av industriområdet omkring anlegget til Holmøy, der man håper andre bedrifter vil komme og etablere seg. Den nye fiskerikaia er ment å bli kai for disse mindre bedriftene. Sortland kommune jobber nå intenst for å fremme søknad om statlig tilskudd for en slik kai, slik at man rekker fristen og kan komme på prioriteringslisten. Kostnadene med en ny kai er ikke avklart ennå. Denne kaia har ingen direkte innvirkning for Holmøy Maritime as, og datterselskapene som driver oppdrett og trålere. Disse kan bruke det kaianlegget som allerede står ferdig. Eidsfjord Sjøfarm AS, havbruksselskapet i konsernet, overtok frysetråleren «Andenesfisk I» 2. januar. Fartøyet har tre torsketrålkonsesjoner og én reketrålkonsesjon. Holmøys trålere vil i å ha kvoter for 25.781 tonn torsk, hyse og sei i år, og vil trolig produsere ferdige produkt ombord på 22.000 tonn.