Anke til Høyesterett

Seks grunneiere på Strand i Sortland anker nå til Høyesterett, etter at Hålogaland lagmannsrett ikke gav dem medhold i kravet om å avvise beiterett for rein på eiendommene deres.

Lagmannsretten avsa en dom der man skriver at hele Hinnøya omfattes av beiteretten. Denne strekker seg helt ned til sjøkanten over hele øya.

Dermed omfattes også alle eiendommene på Strand i beiteretten, som «samene» som gruppe har ervervet etter «alders tids bruk».

Grunneierne vant først i Vesterålen tingrett, mens Kanstadfjord-Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt anket og vant saken i Hålogaland lagmannsrett.

Dommen medførte også at de 6 grunneierne må betale saksomkostninger på vel 900.000 kroner.

Nå er saken sendt til Norges høyeste rettsorgan, skriver Bladet Vesterålen.

Ifølge advokat og grunneier Oddmund Enoksen ble anken levert 16. september.

– Det er et trangt nåløye for å nå inn i Høyesterett, men vi fant ut at vi skulle gjøre et forsøk, sier Enoksen.

Høyesteretts ankeutvalg bestemmer om saken kommer opp i Høyesterett.

Enoksen tror ankeutvalget vil komme med et svar innen én til en og en halv måned.