330 boliger under samme eiendomsselskap

Boligstiftelsen i Sortland disponerer hele 330 boenheter og planlegger mange nye. Dette er blitt en stor bedrift med 22 millioner i inntekter i fjor og bokførte verdier på ca 100 millioner. Litt treghet i den kommunale saksbehandlingen gjør at noen prosjekt forsinkes. Planene for nye utleieboliger i Sigerfjord blir derfor neppe satt i gang før neste år. Litt lenger frem kommer 10-14 nye leiligheter ved bussterminalen i sentrum.

Sobosskisse

Skisse av planlagt bygg i Vesterålsgata 27, ved rundkjøringa. Innfelt Roy Helge Bergheim (foto: sobos.no)

Detter forteller daglig leder Roy Helge Bergheim i sin årsrapport for 2015, som nå er lagt frem. Boligstiftelsen er et kommunale foretak og heleid av Sortland kommune. Inkludert i deres tall på 330 boenheter ligger derfor også Lamarktunet, Kjempenhøy og Parkveien 2, som formelt sett eies direkte av kommunen, men leies ut via Boligstiftelsen. 135 er vanlige boliger, mens 195 er omsorgsboliger eller i borettslag. Driften er under god økonomisk kontroll og i fjor fikk man faktisk 1,5 million i overskudd. Årsaken var tilbakeført moms, så dette er et engangstilfelle. Boligstiftelsen skal ellers går i null, altså uten mål om overskudd.

Med en så stor eiendomsmasse bruker man millioner på vedlikehold. I fjor gikk det med 2,7 millioner. Budsjettet er millionen lavere i år, da man har tatt inn mye etterslep og fått gjennomført en del større jobber. Opptil 5 håndverkere har vært i sving med slike oppgaver siste år. Selskapet har dessuten noen nye prosjekt på gang og planlegger nå disse. Et av de store tiltakene er opprusting og utbygging av sykehjemmet i Øvre Myrland.

Et annet prosjekt ligger ikke langt fra rundkjøringa ved Sortlandbrua. Eiendommen er et eldre hus som ikke har vært bebodd de siste årene. Boligstiftelsen ønsker å flytte det litt sørover på tomta, slik at det blir plass til et større nybygg. Det eldre huset skal så pusses opp. Dermed vil denne tomta kunne ha 4 boenheter når prosjektet er ferdig. Dette kommer frem i aktivitetsplanen Sortland boligstiftelse har for 2016. Et annet av prosjektene man har planlagt er to nye leiligheter i Øvre Lyngveg. Her viser det seg at prosjektet må endres, slik at det bare kan bygges en ny leilighet.

Når det gjelder sykehjemmet i Buvegen på Øvre Myrland så har vedlikeholdet her vært mangelfullt i mange år. Her skal det være 12 boenheter med 6 i hver av de to fløyene. Man må dermed både pusse opp og bygge ut. Vestfløyen trenger ikke oppussing, mens østfløyen må ha totalrenovering. Midtseksjonen må utbedres litt og her må det også komme et tilbygg for ulike servicefunksjoner. Utbyggingen planlegges nå av arkitektfirmaet Rojo i Trondheim. Sykehjemmet er altså et prosjekt med delvis nybygg og delvis oppussing. Man forsøker å gjøre en del vedlikehold med egne ansatte, men leier også inn hjelp når dette trenges. Større prosjekt settes selvsagt ut på anbud til lokale byggefirma på ordinær måte.

Av Boligstiftelsens 135 vanlige boliger er det 40 som nå er bosatt av flyktninger. Selskapet har et nært samarbeid med NAV, Flyktningtjenesten og andre offentlige etater, da det også i enkelte tilfeller er leietakere som trenger særlig oppfølging. Antall utkastelser går stadig ned og i fjor var det bare 6 personer som fikk varsel om dette, men ingen ble kastet ut. Styret i Sortland Boligstiftelse oppnevnes av kommunen og nå er det Sigurd Jacobsen (AP) som er leder for styret.