Negative følger av vedtak

Budsjettvedtaket i Sortland før jul med flertall for Høyre og FrP, fører til negative virkninger for helsestasjonen, skriver Marte Mari Moen Hovlund i et spørsmål til politisk ledelse.

Marte Mari Moen Hovlund i partiet Rødt Sortland (foto: Rødt).

Rødt oppfatter at det er vedtatt et budsjett for kommunen som vanskeliggjør oppfølging av planlagte tiltak.

Administrasjonen er pålagt nye tiltak og samtidig nedskjæring/innsparing uten at det er politisk bestemt hva som skal kuttes eller hvor det skal kuttes.

Etter Rødts oppfatning er det vedtatt relativt inngripende endringer i budsjettforslaget kommunedirektøren fremla, uten at konsekvensene av disse er tilstrekkelig vurdert.

Dette skaper utfordringer for administrasjonen, ansatte og kommunens innbyggere. Rødt oppfatter dette som dårlig politisk handverk.

Allerede nå i januar ser det ut til at budsjettvedtaket – etter forslag fra H/Frp – har ført til endringer av planlagte tiltak som skaper vansker for tjenesteområder.

Rødt er blant annet kjent med at tiltak (prosjekt Enigma) som skulle bidra til mer effektiv og bedre drift av helsestasjonen og andre tjenester i samme bygg er stoppet opp.

Det er avdekket at bygget er kaldt om vinteren. Et allerede innkjøpt varmeanlegg til 150 000 kr er klart til montering, men det er ikke midler til å sluttføre jobben.

Videre gjenstår tiltak i forhold til luftkvalitet og lydisolering.

Rødt er gjort kjent med at det ukentlig er opp til 18 fagpersoner som benytter seg av fem kontorer i helsestasjon nede, og at dette fører til ineffektiv drift.

Planen var at helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten skulle få kontorer i 2. etasje for å tilpasse driften.

Utstyr og vasker er kjøpt inn til disse, men arbeidet er stoppet opp.

Rødt spør:

  1. Har administrasjonen oversikt over hvilke konsekvenser budsjettvedtaket har/vil få på sentrale tjenesteområder som oppvekst og helse/pleie?
  2. Dersom en slik oversikt foreligger; er det gjort vurderinger i forhold til dagens drift og allerede planlagte tiltak, og hva er de viktigste endringene?
  3. Har ansatte medvirket i denne prosessen og hvilke innspill er eventuelt kommet fra ansatte?
  4. Hvordan ser administrasjonen på muligheten til å gjennomføre de nevnte, konkrete tiltakene på helsestasjonen

– Marte Mari Moen Hovlund, Rødt Sortland