Dramatisk blått budsjett

Det blir dramatisk å styre etter Høyre og FrP sitt budsjett i Sortland, skriver Christoffer Ellingsen i sitt innlegg her. Partiet Rødt ville har gjort helt andre prioriteringer om man hadde flertall.

Christoffer Ellingsen i partiet Rødt Sortland (arkivfoto: innsendt).

Om Rødt hadde hatt et flertall som Høyre og Frp fikk ved siste valg, ville vi brukt budsjett og økonomiplanen til å endre på mange forhold.

Vi ville slik vi mildt antyder i våre framlagte endringsforslag, konsentrert endringer om å ta på alvor de utfordringene kommunen har innenfor oppvekstområde (blant annet rus) og helse/pleie/boligforhold for vanskeligstilte eldre eller andre grupper.

Utfordringene i forhold til naturmangfold og klimaproblematikk skulle fått mye større innsats enn det som ligger i det som ble vedtatt. Rødt ville stilt andre krav og definisjoner knytta til utvikling av lokalsamfunnet enn det som ligger i dag.

Vi satser på å bygge opp mer kompetanse og kvalitet på disse områdene slik at våre forslag kan bli mer konkret og tydelig ved neste korsvei.

Her det handler om hvordan Rødt ser på det vedtaket som ble gjort 14.desember og er et komplett forslag fra Høyre og Frp.

Under behandling og måten det hele var lagt opp til under avstemning, er der INGEN avtrykk fra andre partier.

Da er H/Frp aleine om å står til ansvar for det som kommunen skal styres etter de neste årene.

Rødt var det eneste partiet som stemte mot heilheta og ikke kunne akseptere H/Frp-forslaget som budsjett for Sortland kommune.

H/Frp-metoden
Høyre har i flere år tatt opp at kommunen ikke har et såkalt «bærekraftig driftsnivå» som må tolkes slik at dersom kommunen framskriver sin drift, vil kommuneøkonomien kollapse pga manglende inntekter.

Dette hevder partiet sjøl om det i de siste årene har vært mulig å avsette midler på fond – dvs at det har vært «overskudd» i forhold til budsjett og forbruk i driften.

I disse årlige øvelsene fra Høyre har det nesten aldri kommet forslag om HVA som skulle reduseres i driften. Det skulle administrasjonen legge fram.

Vi er flere som også ser de økonomiske faresignalene og ser for oss å ta tiltak.

Høyre sammen med Frp fikk i høst rent flertall. Det innebar nødvendigvis et annet ansvar enn tidligere i opposisjonsrollen.

Da var det grunn til å forvente et mer ryddig budsjett med balanse mellom nye tiltak og forslag til reduksjon på områder som kunne bidra til finansiering av endra/nye tiltak.

Det var derfor en overraskelse når Høyre og Frp la opp til vedtak av budsjett som gikk enda lengre i å fremme nye, kostnadskrevende forslag i driften enn årene før.

Det spesielle var at dette ble vedtatt i en kombinasjon av innafor opprinnelig driftsbudsjett og samtidig som det ble henta store summer ut av opprinnelig driftsbudsjett!

Det var opp til administrasjonen (kommunedirektøren) å finne løsninger på dette. Budsjettforslaget ble lagt fram 14 dager før endelig vedtak.

Det var ikke mulig for noen å lage kvalifiserte konsekvensutredninger av alle forslagene. Dette er useriøst og ansvarsfraskrivelse.

Sjøl om det innafor disponerte rammer på tjenesteområdene, sikkert finnes slakk på noen poster, er det utelukket å tro at H/Frp metoden kan gjennomføres uten at det går ut over tjenestetilbudet på spesifikke og generelle områder.

Signaler fra driften tyder på at det allerede er tatt tiltak som svekker tjenestetilbud og arbeidsforholdene for ansatte.

Budsjettvedtaket vil garantert få konsekvenser for tjenestetilbudet uten at det er avklart hvilke og hvor i organisasjon dette vil skje.

Vedtaket oser av mistillit til administrasjonens arbeid med budsjettet samtidig som «tilliten» må være særdeles høy når H/Frp bare ber kommunedirektøren finne løsninger!

Dette henger altså ikke sammen.

Partiene som valgte å styrke Høyre og Frp sin posisjon i ledelsen av Sortland kommune ut over sjølve valgresultatet – SP, MDG, Venstre, INP – bærer også ansvar for hvem de har bidratt til å ha lederskapet på en rekke områder i kommunen.

H/Frps økonomistyring
H/Frp-budsjettet har flere uklarheter i seg blant annet NÅR tiltak skal sette i verk og hvor lenge tiltak skal vare.

Rødt har sett på hvordan vedtaket forholder seg til økonomiske forhold. Et forsiktig anslag viser at summen av økte utgifter og økonomi tatt ut av opprinnelig budsjettforslag, fører til minst 150 mill. mindre til driftsbudsjettet i økonomiplanperioden.

Dette sammenligna med kommunedirektørens forslag som i hovedsak baserer seg på videreføring av dagens tjenestetilbud.

Dette fordeler seg ujevnt på årene.

Bare for 2024 er det tatt ut fra drift mer enn 21 mill. som kommunedirektøren har lagt inn fra inntekter knytta til grunnrente og havbruksfond. Dette er sikre inntekter.

Innbyggere bør også merke seg at alle andre partiene uten Rødt har gått inn for å bygge ny inntaksledning for vannforsyning i Lilandsvatnet. Det har så langt kosta mer enn 30 mill.

Budsjettvedtaket betyr også å bygge ny og unødvendig demning i Storvatnet til minst 20 mill.

Begge tiltakene skal finansieres direkte gjennom gebyrer fra næringslivet og husstander.

Andre forhold
Vi går ikke særlig inn på de vedtak som er gjort angående investeringer.

Kort nevnt framskyves bygging av ny idrettshall som det er stor enighet om.

På den andre sida fjernes en rekke investering i varige driftsmidler som har betydning for datasikkerhet, nødvendig oppgradering av kjøretøy som har konsekvenser for arbeidsforholdene og klimagassutslipp og bygningsvedlikehold.

Ut over det som er tatt opp, ligger det i H/Frp budsjettet, over 30 (!) vedtak som pålegger kommunedirektøren å legge fram utredninger, planer, vurderinger til de som allerede er vedtatt og igangsatt.

Noen med kort leveringsfrist. Noen få er vedtatt tatt ut. De nye påleggene, dreier seg om formuleringer som «Kommunedirektøren bes legge frem.., Det fremmes sak …å sikre en effektiv og rask planlegging av…; Det skal vurderes om det bør utarbeides…, Det legges fram en sak for kommunestyret med…, Det fremlegges oversikt over…, Det settes ned et prosjekt/arbeidsgruppe med…, Det skal utredes…»

Administrasjonen har vært tydelig på at situasjonen allerede er pressa i forhold til det som er bestilt.

Det er lagt på enda flere oppgaver uten at det at det er tilført økte ressurser. Uten dokumentasjon ser ut at H/Frp mener at det ligger skjult kompetanse og ressurser i administrasjonen.

Ansatte er nøkkelen
Som vi sier innledningsvis, er det flere innretninger og andre forhold Rødt gjerne skulle være med på å endre i Sortland kommune.

Vi tror det er viktig å bruke de ansattes ressurser i ei slik utvikling både fordi organisasjonen har den viktigste kompetansen.

Det er avgjørende at ansatte er mest mulig med på det som skal gjøres. Politikere må ha tillit til at ansatte generelt har interesse av at kommunen yter best mulige tjenester innafor de rammene politikerne har vedtatt.

At det innafor dette likevel er uenigheter mellom kommunedirektøren og politikere om hvordan dette forvaltes, har Rødt vært bevisst.

Vi har hatt fleire tunge og viktige saker knytta til sånne forhold og vil fortsette med å grave fram forhold som vi mener ikke er riktig handtert.

Et overrumplende vedtak overfor den administrative ledelsen, ansatte ellers og øvrige politikere, er ingen god måte å gjennomføre endringer på.

Rødt vil gjøre det vi kan for å dreie utviklinga bort fra H/Frp-metoden.

  • Christoffer Ellingsen
  • Rødt Sortland