Habilitet om nærmarka

Om Høyres ordførerkandidat er inhabil i noen saker, vil hun selvsagt ikke delta i behandlingen av disse. Det slår Beate Bø Nilsen fast i et innlegg om disponering av «nærmarka».

Beate Bø Nilsen i Sortland Høyre er klar om habilitet (arkivfoto).

Hva er SVs rolle i spørsmålet om Sortlandsmarka?

På Facebook-siden til «Rundheia og Lamarkbakken – ikke rør nærmarka» la SVs Magnus Stensaker ut et leserinnlegg skrevet av partifelle Synnøve Skauge.

SV etterlyser Høyres standpunkt i saken. I kommentarfeltet antydes det av noen at Grete Ellingsen var med å behandle denne saken som hun er inhabil i.

Dette kommenteres av SVs Magnus Stensaker følgende «Det bør ikke være sånn at en ordførerkandidat skal få fremme egne interesser i et demokrati.

Derfor håper jeg Nærmarkas venner stemmer på et parti som vil bevare området slik at disse partiene ikke får flertall i kommunestyret».

Grete Ellingsen har aldri deltatt i saker hun var inhabil i, det vil hun heller ikke gjøre i fremtiden.

Dette sitter dypt i ryggmargsrefleksen hos henne og i partiet at vi ikke gjør slikt.

Dersom Grete eller andre er inhabil i en sak (som ALLE folkevalgte i en liten kommune på et eller annet tidspunkt opplever) så deltar man IKKE i noen form for debatt eller drøftelser om dette i partiet.

Det betyr konkret i denne saken at Grete har forlatt møter der dette ble diskutert.

Da har det vært andre i partiet som håndterte saken.

Vi reagerer på at SVs representanter fremsetter slike påstander på lukkede Facebook-sider, og at det åpenbart spilles på tilliten til vår ordførerkandidat og partiet.

Vi lurer på hvordan SV håndterer habilitet i denne saken?

Hvordan har SV vurdert habiliteten til medlemmer som bor like i nærheten av Lamarkbakken/Rundheia og som har definert dette som sin nærmark?

Har de deltatt i behandlingen av denne saken i SV sine organer?

Når det gjelder Sortland Høyre og Sortlandsmarka har vi dette i vårt partiprogram: «Grønn utvikling handler også om hvordan vi tar vare på og bruker naturen rundt oss.

Vi skal føre en fornuftig forvaltning av Sortlandmarka og naturen i hele kommunen, slik at den også kommer fremtidige generasjoner til gode.

Det er et meget godt folkehelsetiltak å bygge opp under den utstrakte bruk av marka som vi allerede ser i dag.

Tilgjengeligheten skal bedres, og Sortland Høyre ønsker å støtte opp om all frivillig aktivitet som bidrar til økt bruk av naturen i nærmiljøet.

Samtidig må vi ta vare på det biologiske mangfoldet. Tiltak som hindrer forsøpling i naturen, er også svært viktig.»

Revisjon av Byplanen for Sortland skal starte opp i 2024.

I denne skal det gjennomføres en helhetlig analyse av hvordan vi på en best mulig måte skal disponere arealene i kommunen for fremtiden og til syvende og sist skal det nye kommunestyret vedta en revidert arealplan.

Sortland Høyre vil stå ved det vi sier i vårt valgprogram også når det gjelder Sortlandsmarka.

Saken rundt områderegulering av Lamarkbakken og Rundheia er stoppet, og det er derfor ikke noe grunnlag for å ta stilling til denne nå.

Dersom denne saken skulle komme opp på et senere tidspunkt vil denne saken, som alle andre reguleringssaker, måtte forholde seg til ny revidert byplan.

Ved neste revisjon av byplan vil det bli lagt opp til bred medvirkning når kommunestyret skal avsette arealer i overordnet planverk til landbruk, natur og fritid, næring, offentlig bruk og til boliger.

Den offentlige debatten rundt dette hilser Høyre hjertelig velkommen fordi da vil vi kunne se ting i helhet og ikke stykkevis og delt.

De siste 8 årene har Sortland vært styrt i samarbeid mellom AP, SP og SV.

Det har vært 8 år med stillstand på mange viktige områder.

I hele perioden har Skytterhaugen ligget klar for regulering til boliger, og selv om det har vært stor mangel på boliger og tomter har politisk ledelse ikke gjort noe som helst.

De har sågar stemt ned forslag fra Høyre i 2018 om at Skytterhaugen skulle utvikles til boliger.

EN måned før valget går partiene som har styret Sortland i 8 år ut og sier at de NÅ skal gjøre noe.

Når det gjelder Rundheia og Lamarkbakken var Sortland kommune, også med AP som en pådriver for at området i skulle reguleres til nye boligområder i Sortland.

AP snudde nettopp i denne saken også, slik de hele tiden skifter standpunkt i de store sakene.

Området rundt Bystranda og den gamle Norturaeiendommen er blitt forsømt i flere år og bygget ned til en lite vakker bakgård som rammer inn ei flott strand.

SV har vært støtteparti for AP og SP i 8 år.

Kanskje burde partiet gå i seg selv når det gjelder å bidra til en helhetlig utvikling av Sortland.

  • Beate Bø Nilsen
  • gruppeleder og nestleder
  • Sortland Høyre