Vil stoppe ny Kiwi

Statens Vegvesen vil ikke ha en ny Kiwi-butikk ved Kystvaktbasen før vegkryssene er ordnet mot Vesterålsgata. Etaten anker nå på klarsignalet fra Sortlands politikere og vil overprøve vedtaket.

Dette krysset ved bensinstasjonen Cirkel-K (ex-Statoil) tar trafikken til og fra Sortland havn, Kystvakten, Vesteraalens AS og Kulturfabrikken. Statens Vegvesen mener kapasiteten her er for dårlig til å slippe inn trafikk til en ny Kiwi-butikk. Det samme gjelder krysset litt lenger nord, ved Esso-stasjonen. Begge kryssene må utbedres og gateløpene likeså.

Sortlands lokalpolitikere gav i et formannskapsmøte den 26. januar grønt lys for ny Kiwi-butikk nord for sentrum, med dispensasjon fra både Byplanen og den gamle reguleringsplanen. Dermed kunne firma Alv B. Steiro & Sønn AS starte ombygging av sitt lagerbygg til en ny matbutikk. Både Nordland fylke, Statens Vegvesen og rådmannen hadde anbefalt politikerne til å si nei, men med 8 mot 1 stemme gav likevel formannskapet dispensasjon.

I et nytt brev til Sortland kommune blir nå dette vedtaket påklaget. -Vi påpekte i vårt første brev at etableringen av dagligvare i området kan utløse behov for å oppgradere kryss, støyreduserende tiltak og økt tilrettelegging for myke trafikanter. Videre skrev vi at dette er forhold som må utredes, vurderes og ivaretas, skriver seksjonsleder Jan Åge Karlsen i Statens Vegvesen.

Sortland formannskap gav grønt lys med vilkår om at det blir startet en umiddelbar prosess med regulering av hele kvartalet mellom bensinstasjonene og Kystvakten. Det imponerer imidlertid ikke Statens Vegvesen. -En reguleringsplanprosess kan ta svært langt tid, og i tillegg er utfallet av en reguleringsplan, naturlig nok, ikke gitt på forhånd. Det er viktig at nødvendige tiltak for myke trafikanter og andre vegtiltak er på plass når butikken åpner og området tas i bruk, påpeker seksjonsleder Karlsen.

-Vår klage er i hovedsak begrunnet ut fra at vårt sektoransvar ikke er tilstrekkelig utredet og ivaretatt. Spesielt gjelder dette forholdet til trafikksikkerheten, trafikkavviklingen og miljøet på og langs fylkesveg 82, påpeker Karlsen i Statens Vegvesen.

Dette betyr at «grønt lys» fra Sortland formannskap nå er blitt til «gult lys», og det kan komme «rødt lys» når saken skal til vurdering hos Fylkesmannen. I alle fall må saken først behandles på nytt av Sortland formannskap, før den sendes videre til Bodø for overprøving. Statens Vegvesen er en svært «tung etat» og en anke fra dem vil veie mye når saken blir vurdert på nytt.

Dette forholdet er også noe av bakgrunnen for det vedtaket som nylig ble gjort, der Sortlands lokalpolitikere åpnet for bompenger i Vesterålsgata. Det er flere kryss og omlegginger av gata som nå er påkrevd, og dette vil til sammen koste store summer, kanskje flere hundre millioner. Vesterålsgata eies av Nordland fylke og de har ikke satt av penger til dette, mens stikkvegene ut i byen er kommunale veger. Spørsmålet er derfor hvem som skal betale dette.

Den første store testen på dette kommer i nær fremtid på Strandskog, der Coops nye kjøpesenter skulle betale nytt vegkryss. Nå blir det trolig i stedet en større rundkjøring, etter sterk protest fra flere naboer. Spørsmålet også her blir hvem som skal ta regningen.