Vil planlegge nytt stort helsehus

Leger og andre helsearbeidere i Sortland sitter i dag spredt rundt i byen på mange ulike adresser. Nå vil man starte planlegging av et nytt stort felles helsehus, der mange tjenester samles under samme tak. Kanskje vil dette gi tilbud til innbyggere i nabokommunene også.

Sture Jacobsen

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland skal lede arbeidet med helsehus-prosjektet.

Kulturen i Sortland har nå fått sin egen storstue i Kulturfabrikken. Det var en investering på 250 millioner, men alt tyder på at dette har gitt svært positive impulser til både kulturlivet og bedret tilbudet for innbyggerne. Det neste store prosjektet kan bli et nytt helsehus, med leger, tannleger, øyelege, fysioterapeuter og andre spesialister samlet. Dette kan også inneholde helsestasjon og base for hjemmetjenesten. Helsehuset er i første rekke ment for Sortlands innbyggere, men man antyder allerede nå at tilbudet kan bli slik at også folk fra nabokommunene kan bruke dette.

Prosjektet vil bli presentert for formannskapet i Sortland kommende torsdag. Den 21. april tenker man å arrangere en «kick-off-samling» der temagrupper, brukergrupper og selve prosjektgruppen deltar. Da vil også den endelige sammensetting av planorganiseringen være satt. Sentrale personer som blir med her i tillegg til helsesjef Sture Jacobsen, er Inger Johanne Rasmussen for legene, Marit Brenna Hansen for fysio og ergoterapi, Silvia Ovik for hjemmetjenesten, pluss Kjersti Løkse, Kristine Røiri og Kristin Dahlmo. Den overordnede styringen av prosjektet skal gjøres av helsesjefen og to politikere som formannskapet velger.

Det er allerede satt av 850.000 kroner til planleggingen, der kommunen bidrar med 500.000 og Helsedirektoratet med 350.000. Det finnes i dag slike helsehus flere steder i landet og prosjektgruppen må trolig ut på reise for å se hvordan dette er løst i andre kommuner. Fra Helsedirektoratet er man altså svært positiv til denne tanken om å samle mange fagfolk i samme bygg.

Befolkningen blir stadig eldre og man vil her også se på muligheter for nye tilbud i Sortland. Varmtvannsbasseng har lenge vært et ønske og en «frisklivsentral» har også vært omtalt. Dette er tilbud som særlig retter seg mot eldre og syke, som med ekstra tilbud i et helsehus kanskje kan bo lenger hjemme og unngå pleie på syke- og eldrehjem. Første fase av planleggingen er å finne ut hvem som bør og vil flytte over i et slikt felles helsehus. Hvilke tjenester har folk størst nytte av å få samlet? Dernest må man se på hva som kreves av et slikt bygg og hvilke tomter som er mulig å bruke i Sortland by. Dette blir et stort nybygg som vil kreve en stor tomt.

Første fase av planleggingen skal være gjort frem til oktober, slik at politikerne kan få en klar skisse å se på før årsskiftet. Om man skal gå videre til fase 2, med en konkret planlegging etter valg av konsept, vil dermed kunne bli avgjort før jul. Mye tyder imidlertid på at «snøballen» allerede har begynt å rulle, og mange er allerede positive til dette prosjektet. Når Kulturfabrikken kostet 250 millioner, så vil nok et helsehus koste minst like mye. Men helse- og omsorg er uansett den viktigste og største posten i offentlige budsjett, så her er det kanskje mulig å få til nye og smarte løsninger som også vil gi innsparinger og bedret tilbud i denne sektoren.