Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vei eller bane i nord

Skal alle pengene brukes på prosjektet «Nord-Norge banen» eller i stedet fordeles til veier, havner og flyplasser i nord? Det spørsmålet blir nå utredet av alle etater i fellesskap.

Per Morten Lund i Statens vegvesen leder styringsgruppa (foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet, Statens Vegvesen)

For første gang settes det samlet fokus på transport i nord, med både veg, jernbane, luftfart og sjøfart i samme utredning.

Spørsmålet som er blitt aktuelt i den senere tid er om man skal bruke gigantiske beløp på en Nord-Norge-bane, og prioritere tog fremfor annen transport.

– Både veg, tog, fly og sjøtransport har viktige roller og funksjoner i landsdelen, og disse forskjellige transportformene utfyller hverandre.

Derfor ser vi dem i sammenheng i utredningen, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen, som leder styringsgruppa.

Nord-Norge utgjør over 1/3-del av Norges areal, og er like stort som Sveits, Belgia og Nederland til sammen. Det grenser til tre land, og har 40 prosent av Norges kystlinje.

Det er store avstander og lange reisetider både innad i Nord-Norge og mellom nord og sør i landet. I tillegg gjør værforhold, ras og skred at det er krevende å legge til rette for effektive transportforbindelser.

– Både innbyggere og næringsliv har behov for raskere, trygg og miljøvennlig transport med større forutsigbarhet enn i dag, påpeker Lund.

Oppdraget fra Samferdselsdepartementet går ut på å komme fram til de beste måtene å løse utfordringene på, og å gjøre en prioritering av hvilke tiltak som bør komme først.

Nord-Norgebanen, en ny jernbane nordover fra Fauske til Narvik og Tromsø, er stadig et hett debatt-tema både nasjonalt og innad i landsdelen.

– Jernbanedirektoratet gjorde en overordnet vurdering av Nord-Norgebanen i 2019. Nå får vi muligheten til å gå dypere inn i spørsmålet om ny jernbane i landsdelen. Vi ser også på hvordan Nordlandsbanen og Ofotbanen best kan utvikles videre, sier Hanne Juul i Jernbanedirektoratet.

Hovedtemaene i utredningen er forbindelsene som knytter landsdelen sammen med resten av landet. Her ser man både på E6, jernbane, flyforbindelser og sjøtransport.

Arbeidet ledes av Statens vegvesen, mens Statsforvalterne, Kystverket, Avinor og Jernbanedirektoratet er deltakere. I tillegg er fylkeskommunene, regionråd og Sametinget med.

Signe Eikenes er prosjektleder for KVU’en, og forteller at arbeidet er delt inn i ulike temaer.

– Vi har åtte prosjektgrupper, som jobber med blant annet næringstransport, beredskap, urfolks interesser og ny teknologi, sier Eikenes.

Målene er å foreslå best mulige transportløsninger ut fra behovet i analyseområdet. Danne beslutningsgrunnlag for politisk behandling og videre planlegging. Bidra til at det er de realistiske tiltakene som blir planlagt.